Preloader image

Ogłoszenie OG-182632
Mini granty dla podmiotów ekonomii społecznej - wykonawca procedury

Dane ogłoszenia
Tytuł Mini granty dla podmiotów ekonomii społecznej - wykonawca procedury
Organizator LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ"
Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie, Poland
Publikacja 2018.04.12 00:00
Termin składania 2018.04.23 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
Świadczenie usług na rzecz wspólnoty
Identyfikator -
Opis Złożenie oferty polega na wypełnieniu oraz przesłaniu oferty wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl lub w formie papierowej do biura Zamawiającego. Decyduje data wpływu oferty. Oferta musi zawierać: a)Dane oferenta. b)Proponowaną kwotę do poniesienia przez Zamawiającego za całość usługi. c)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia d)Dane kontaktowe podmiotów mogących udzielić referencje/rekomendacji i potwierdzić doświadczenie Wykonawcy. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej: a)Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf; b)Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku; c)Zaleca się, aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną. Przeprowadzenie procedury wyboru i rozliczenia co najmniej 32 mini grantów dla podmiotów ekonomii społecznej z powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, żagańskiego, nowosolskiego oraz z terenu gmin: Wschowa, Rzepin i Łęknica oraz miasta Gorzowa Wlkp. (kod 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, kod 75210000-1 Świadczenie usług na rzecz wspólnoty) w okresie 02.05.2018 r. – 20.08.2018 r. Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi udzielania mini grantów dla podmiotów ekonomii społecznej - uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Wzór Umowa mini granty
2. Wykaz usług
3. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!