Preloader image

Ogłoszenie OG-191342
Wykonanie instalacji pompy ciepła w Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą wraz z wykonaniem odwiertów pionowych i modernizacją instalacji C.O. i C.W.U.

Dane ogłoszenia
Tytuł Wykonanie instalacji pompy ciepła w Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą wraz z wykonaniem odwiertów pionowych i modernizacją instalacji C.O. i C.W.U.
Organizator FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "JAR" JANUSZ RZĘSA
Poland
Publikacja 2018.02.26 00:00
Termin składania 2018.03.14 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Pompy grzewcze
Roboty budowlane
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Usługi odwiertów
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Identyfikator -
Opis 1.Oferty należy składać osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres: ul. Nadwiślańska 19, 24-340 Józefów nad Wisłą (Hotel Bursztynowy), lub drogą elektroniczną na adres: recepcja@hotelbursztynowy.pl, w terminie do dnia 14.03.2018 r. 2.Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej w siedzibie Zamawiającego. 3.Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 4.Koperta (opakowanie) powinna być opisana: Firma Handlowo-Usługowa JAR Janusz Rzęsa ul. Nadwiślańska 19, 24-340 Józefów nad Wisłą z dopiskiem: „OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1 z dnia 26.02.2018 r. „Wykonanie instalacji pompy ciepła w Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą wraz z wykonaniem odwiertów pionowych i modernizacją instalacji C.O. i C.W.U.” - Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 5.W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać: OFERTA do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 26.02.2018 - Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”; 6.Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 7.Otwarcie wszystkich ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie instalacji pompy ciepła w Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą wraz z wykonaniem odwiertów pionowych i modernizacją instalacji C.O. i C.W.U. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Nadwiślańska 19, 24-340 Józefów nad Wisłą Zamówienie obejmuje: a)ROBOTY ROZBIÓRKOWE polegające na przygotowaniu terenu pod roboty geologiczne (odwierty pionowe) b)INSTALACJĘ DOLNEGO ŹRÓDŁA POMPY CIEPŁA z zastosowaniem 14 pionowych sond geotermalnych c)INSTALACJĘ GÓRNEGO ŹRÓDŁA - modernizacja kotłowni. Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót (roboty określone w pkt. od 1.1 do 1.3) stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego . Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu określono w załączonym Zapytaniu ofertowym. Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót dotyczących wykonania instalacji pompy ciepła w Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą wraz z wykonaniem odwiertów pionowych i modernizacją instalacji C.O. i C.W.U.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zał. nr 4. Przedmiar robót
2. Zał nr. 1-3. Formularz oferowy z oświadczeniami
3. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!