Preloader image

Ogłoszenie OG-200991
Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Dane ogłoszenia
Tytuł Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych
Organizator ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
Kościelna 41, 62-052 Komorniki
woj. wielkopolskie, Poland
Publikacja 2017.12.22 00:00
Termin składania 2018.02.02 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Roboty budowlane
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Transformatory
Transformatory układów zasilania
Drut i kabel izolowany
Napowietrzne linie energetyczne
Linie energetyczne
Kabel niskiego i średniego napięcia
Kabel średniego napięcia
Kabel wysokiego napięcia
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Aparatura kontrolna i badawcza
Liczniki
Liczniki energii
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie kopania rowów
Roboty na placu budowy
Próbne wiercenia i wykopy
Próbne wiercenia
Próbne wykopy
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty inżynieryjne i budowlane
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
Konstrukcje gotowe
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
Roboty budowlane w zakresie podstacji
Podstacje transformatorowe
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską
Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
Komputerowy system sterujący
Obiekty użyteczności publicznej
Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Przesył energii elektrycznej
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
Usługi inżynieryjne
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Geotechniczne usługi inżynieryjne
Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej
Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
Usługi projektowania fundamentów
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wymienionej w pkt. 1.2 Warunków Zamówienia w kancelarii, w terminie do dnia 02.02.2018 do godz. 10:00 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci inteligentnej w obrębie linii SN nr L-305 relacji GPZ Krosno pole nr 16 – GPZ Cybinka pole nr 8 L-334 oraz linii SN nr L-315 relacji GPZ Gubin pole nr 10 - GPZ Budziechów pole nr 3. Wybór Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej pn.: „Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Schematy stacji
2. Schematy rozdzielnic SN w GPZ
3. Warunki Zamówienia
4. Formularz oferty
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6. Wzór umowy
7. Wymagania szczegółowe dla liczników AMI
8. Schemat rozmieszczenia łączników
9. Łączniki – lokalizacje, zakres prac
10. Harmonogram realizacji i finansowania zamówienia
11. Wykaz materiałów
12. Wykaz zrealizowanych zamówień podobnych
13. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
14. Oświadczenie Wykonawcy
15. Tabela Elementów Scalonych po modyfikacji

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!