Preloader image

Ogłoszenie OG-214739
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie

Dane ogłoszenia
Tytuł Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie
Organizator „PELKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poland
Publikacja 2017.09.18 00:00
Termin składania 2017.10.09 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Roboty w zakresie uzdatniania wody
Przesył wody pitnej
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Inne instalacje elektryczne
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Identyfikator -
Opis 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „PELKOM” Sp. z o.o. ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin Sekretariat Termin składania ofert: 09.10.2017 r. godz. 10:00 2.Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: „PELKOM” Sp. z o.o. ul. Starogardzka 12, 83 – 130 Pelplin Oferta na: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie - Znak sprawy ZP.271.7.2017.JRP Nie otwierać przed dniem: 09.10.2017 r. godz. 10:15 3.Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 zostanie zwrócona Wykonawcy. 4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Pelplinie przy ul. Starogardzkiej 12 w dniu 09.10.2017 r. o godzinie 10:15 5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6.Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje dotyczące: oferenta, ceny, okresu gwarancji, kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 8.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące: 8.1.kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 8.2.firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 8.3.ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie, zakres rzeczowy zadania zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje: 1)Wymianę kaskady napowietrzającej na kaskadę o większej maksymalnej przepustowości: 155 m3/h. 2)Dostawienie 2 nowych filtrów o średnicy 2000 [mm] i wysokości płaszcza 1500[mm]. 3)Wymianę układu pompowego trzeciego stopnia wraz z modernizacją sterowania pompami i wymianą odcinka kolektora tłocznego pompującego wodę na zbiornik terenowy znajdujący się na Papieskiej Górce. 4)Rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody. Przedmiotem zamówienia obejmuje się modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie,
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
4. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób
5. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
7. Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz ofertowy
8. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!