Preloader image

Ogłoszenie OG-2210320
Usługi ogrodnicze w zakresie usuwania drzew i krzewów, wykonywania nowych nasadzeń zamiennych i rekompensacyjnych oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w latach 2018- 2020.

Dane ogłoszenia
Tytuł Usługi ogrodnicze w zakresie usuwania drzew i krzewów, wykonywania nowych nasadzeń zamiennych i rekompensacyjnych oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w latach 2018- 2020.
Organizator LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
Puławska 28, 20-400 Lublin
woj. lubelskie, Poland
Publikacja 2018.04.18 00:00
Termin składania 2018.04.26 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi wycinania drzew
Usługi pielęgnacji drzew
Sadzenie drzew
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Usługi ogrodnicze
Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
Roboty na placu budowy
Identyfikator -
Opis Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.Oferty należy składać w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin w kancelarii ogólnej - pokój nr 3, do dnia 26.04.2018r. do godz. 10:00. 2.Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy (zgodnie z Częścią XII pkt. 12 SWZ). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, ul. Puławska 28, 20-822 Lublin w dniu 26.04.2018r. o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej – parter /główne wejście/ Forma składania oferty - pisemna. Usługi ogrodnicze w zakresie usuwania drzew i krzewów, wykonywania nowych nasadzeń zamiennych i rekompensacyjnych oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w latach 2018- 2020. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z dn. 07.11.2017r., w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r. oraz w ramach przyszłych Projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności, co do których zostaną podpisane umowy o dofinansowanie. Celem zamówienia jest zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług ogrodniczych w zakresie usuwania drzew i krzewów, wykonywania nowych nasadzeń zamiennych i rekompensacyjnych oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w latach 2018- 2020.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załaczniki do SWZ
2. SWZ

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!