Preloader image

Ogłoszenie OG-2214052
Wykonanie prac zewnętrznych w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego. w ramach inwestycji pn.: w dotacji ze środków EFRR: „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap II – prace zewnętrzne)” / w dotacji ze środków NFRZK: „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap II – prace zewnętrzne, 2018-2019)”

Dane ogłoszenia
Tytuł Wykonanie prac zewnętrznych w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego. w ramach inwestycji pn.: w dotacji ze środków EFRR: „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap II – prace zewnętrzne)” / w dotacji ze środków NFRZK: „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap II – prace zewnętrzne, 2018-2019)”
Organizator OPACTWO OJCÓW CYSTERSÓW W KRAKOWIE-MOGILE
Poland
Publikacja 2018.04.23 00:00
Termin składania 2018.05.18 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty rozbiórkowe
Usuwanie gleby
Roboty w zakresie kształtowania terenu
Roboty konstrukcyjne
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Roboty w zakresie budowy dróg
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty izolacyjne
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Usługi w zakresie siewu
Identyfikator -
Opis MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Składanie ofert: 1.Ofertę należy dostarczyć na adres: Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11, na furtę klasztorną, w godz. 8.00-15.00. 2.Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa w dniu [18 ] maja 2018 r., o godz. 14.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki. Otwarcie ofert: 1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu [18] maja 2018 r. o godz. 15:00 w Opactwie Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11, w sali rozmównicy. 2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert nastąpi ogłoszenie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia. 3.Otwarcie ofert jest publiczne i jawne. 4.Na potwierdzenie publicznego otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób w nim uczestniczących. 5.Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące wybranych przez wykonawców zakresów (części) zamówienia oraz ceny zaoferowane przez wykonawców za wykonanie danej części zamówienia. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1.Przygotowanie oferty: 1)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2)Wykonawca składa ofertę, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego RKO. 3)Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5)Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 6)Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7)Treść oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów i oświadczeń musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami RKO i powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 8)Cena oferty musi być podana w PLN i tylko w takiej walucie będą prowadzone wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia. 9)Oferta powinna być: kompletna, tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w RKO i być zgodna z jego treścią, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu. 10)W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 11)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12)Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 13)Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie nieprzeźroczystej. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje wg wzoru: a)OFERTA na: . b)Nie otwierać przed dniem: [18] maja 2018 r., przed godz. 15:00. c)Nazwa i adres wykonawcy. Pozostałe informacje w tym zakresie (ze względu na limit znaków) znajdują się w załączonym RKO oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://www.skozk.pl/nfrzk-p-i-9-18-05-2018.html 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szeregu opisanych poniżej prac zewnętrznych, tj. prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, instalacyjnych, drogowych i przy zieleni – przy Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014 r. 2.Zamówienie podzielono na cztery części: Cześć I: Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz robót drogowych: Cześć II: Wykonanie nawierzchni i krawężników: Cześć III: Wykonanie robót budowlanych z zakresu małej architektury: Cześć IV: Wykonanie prac przy rewaloryzacji zieleni: 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na wykonanie tylko jednej, dwóch, trzech lub wszystkich (łącznie) części zamówienia. Szczegółowy zakres robót (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : : http://www.skozk.pl/nfrzk-p-i-9-18-05-2018.html Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szeregu opisanych poniżej prac zewnętrznych, tj. prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, instalacyjnych, drogowych i przy zieleni – przy Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014 r. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego: -ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami; -ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK (promesa nr 9); stąd Zamawiającego obowiązują zasady wyboru wykonawcy opisane w : -Umowie o dofinansowanie ze środków EFRR; -Umowie o dofinansowanie ze środków NFRZK. Szczegółowy zakres robót (ze względu na limit znaków) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : : http://www.skozk.pl/nfrzk-p-i-9-18-05-2018.html
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 7 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór)
2. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
3. Regulamin Konkursu Ofert z załącznikami nr 4, 5, 6, 8 i 10

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!