Preloader image

Ogłoszenie OG-2214930
Dostawa ścianki w obrębie kabiny kierowcy do pojazdu

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa ścianki w obrębie kabiny kierowcy do pojazdu
Organizator SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA
Obornicka 46, 62-005 Owińska
woj. wielkopolskie, Poland
Publikacja 2018.04.24 00:00
Termin składania 2018.05.07 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Produkty z tworzyw sztucznych
Identyfikator -
Opis A)Termin składania ofert 07.05.2018 roku. b)Ofertę wraz załącznikami (o ile są wymagane) należy przesłać w oryginale, podpisanym przez osobę/osoby umocowane do reprezentacji danego oferenta zgodnie z informacją zawartą w KRS lub podpisaną przez osobę umocowaną na mocy udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty), na adres Zamawiającego ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska (koperta opatrzona dopiskiem ADAM WLEKŁY oraz numerem zapytania ofertowego 1105811. Alternatywnie ofertę można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego przez osobę/osoby umocowane do reprezentacji danego oferenta zgodnie z informacją zawartą w KRS lub podpisaną przez osobę umocowaną na mocy udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). Oferty w formie skanu należy przesyłać na adres: zapytanie.projekt@solarisbus.com (podane w zapytaniu ofertowym). W razie złożenia oferty za pośrednictwem poczty email, na żądanie Zamawiającego, oferent zobowiązany jest do niezwłocznego dosłania oryginału złożonej oferty pod rygorem jej odrzucenia. Za moment wpływu oferty, uważa się chwilę dostarczenia do Zamawiającego oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczenia oryginału oferty droga pocztową – w zależności od wyboru metody dostarczenia oferty przez Wykonawcę. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko za dostarczenie oferty – nieotrzymanie oferty przez Zamawiającego, lub otrzymanie jej po terminie składania ofert, bez względu na przyczynę nie może być powodem roszczeń danego oferenta wobec Zamawiającego. Oferent ma prawo żądać wydania zaświadczenia o otrzymaniu oferty przez Zamawiającego – wraz z podaniem ilości otrzymanych przez Zamawiającego stron. Każda ze stron oferty musi być parafowana przez danego oferenta. c)Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i czas wpłynięcia oferty do Zamawiającego. d)Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. e)W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w wyznaczonym przez siebie terminie. Odmowa udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub brak odpowiedzi w określonym terminie może stanowić podstawę do odrzucenia oferty. f)Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ g)Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. A.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kompletnej jednej sztuki ścianki za kierowcą o indeksie 0004-471-913, o wymiarach 887 mm x 2132 mm x 345 mm wraz z narzędziami niezbędnymi do jej wyprodukowania (o ile zaisntniej taka potrzeba) wykonanej ze wskazanych poniżej elementów zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Ścianka za kierowcą przeznaczona jest do pojazdów kategorii M3, klasy I i II. Warunkiem przekazania dokumentacji wykonawczej jest podpisanie umowy o poufności stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. W skład zamówienia wchodzi: 1.Montaż kompletnej ściany za kierowcą o indeksie 0004-471-913, w skład której wchodzą: 1.1. Detale, które wykonuje w ramach zamówienia dostawca wraz z narzędziami niezbędnymi do ich wykonania, jeśli taka potrzeba zaistnieje: 0004-463-783 – wspornik montażowy, stal 1.4003, kolor czarny RAL 9005HR 0004-469-700 – wspornik, stal 1.4003, kolor czarny RAL 9005HR 0004-469-704 – wspornik, stal 1.4003 0004-471-528 – blacha, stal 1.4003 0004-471-533 – blacha montażowa, stal 1.4306 0004-471-920 – wspornik czołowy, stal 1.0037, kolor czarny RAL 9005HR 0004-470-051 – kanał powietrza otwarty / zamknięty, materiał ABS 0004-470-269 – kolektor kanału powietrza SZK, materiał ABS, kolor czarny RAL 9005 1.2. Detale, które zostaną powierzone przez zamawiającego: 0004-453-605 – profil aluminiowy 30 DEG, kod produktu 20.1096/0, aluminium 3.1325 0004-453-608 – profil aluminiowy H 19 x 45, kod produktu 20.1126/0, aluminium 3.1325 0004-468-334 – uszczelka Minitec czarna 22.1070/0 0004-463-795 – płyta Con-Pearl SzK 2, oklejona strukturą PRAGE85 z obu stron 0004-463-800 – płyta Con-Pearl SzK 2, oklejona strukturą PRAGE85 z obu stron 1.3. Elementy złączne zgodnie z dokumentacją. Detal musi spełniać poniższe wymagania: - zakres temperatury pracy od -40 stopni C do +80 stopni C, - niedeformowalność pod wpływem warunków atmosferycznych w całym zakresie temperatury pracy, - detal musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją licząc od daty montażu w pojeździe. Do niniejszego zapytania ofertowego zastosowanie mają standardy dla dostawców oraz Ogólne Warunki Umów Zakupu Solaris Bus & Coach S.A. udostępnione na stronie: https://www.solarisbus.com/pl/firma/dostawcy b.Kody CPV zamówienia: 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych. c.Termin dostawy (termin realizacji) zamówienia – najpóźniej do 25.05.2018. d.Termin związania ofertą (termin ważności oferty) – min. 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu składania ofert. Na żądanie Zamawiającego oferenci mogą być jednokrotnie zobowiązani do przedłużenia terminu związania ofertą o dodatkowe 60 dni kalendarzowych, pod rygorem odrzucenia oferty. e.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. f.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. g.Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania (podzlecania) prac podmiotom innym niż Oferent. Celem zamówienia jest dostawa ścianki w obrębie kabiny kierowcy do pojazdu.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe - ścianka kierowcy + narzędzia
2. Załącznik numer 3 - Umowa o poufności - ścianka kierowcy + narzędzia WORD
3. Wzór umowy dostawy - ścianka kierowcy + narzędzia WORD
4. Formularz ofertowy - ścianka kierowcy + narzędzia WORD

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!