Preloader image

Ogłoszenie OG-2215591
Akcesoria do laboratorium o podwyższonej klasie czystości 2018-2

Dane ogłoszenia
Tytuł Akcesoria do laboratorium o podwyższonej klasie czystości 2018-2
Organizator CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.
Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
woj. mazowieckie, Poland
Publikacja 2018.04.25 00:00
Termin składania 2018.05.07 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Obuwie specjalne
Kombinezony
Rękawice robocze
Okulary ochronne
Akcesoria ochronne
Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1106950 z dnia 25.04.2018r” lub przesłać na adres e-mail: marcin.bartmanski@cbrtp.pl W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego. Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem). Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym, Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 18832000-0 - Obuwie specjalne 18114000-1 - Kombinezony 18141000-9 - Rękawice robocze 18142000-6 - Okulary ochronne 18143000-3 - Akcesoria ochronne Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do laboratorium o podwyższonej klasie czystości. Celem zamówienia jest dostawa akcesoriów do laboratorium o podwyższonej klasie czystości.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
2. Zał. 2 Formularz ofertowy
3. Zał. 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!