Preloader image

Ogłoszenie OG-2215757
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Dane ogłoszenia
Tytuł Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Organizator Województwo Śląskie
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.04.20 14:42
Termin składania 2018.04.25 13:00
Rodzaj źródła BIP
Forma -
Rodzaj Dostawa
Kategorie Różny sprzęt i artykuły biurowe
Notatniki
Papier kserograficzny
Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
Okładki na akta
Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki
Kalkulatory biurkowe
Drobny sprzęt biurowy
Identyfikator -
Opis 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 2.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach oraz jakości zgodnej ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym: Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umowy, stanowiące Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. 3.Wskazana ilość materiałów biurowych oraz papieru stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zrealizowane zostanie co najmniej 70% wartości zamówienia (dla danego Zakresu). Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia (dla danego Zakresu) bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.W przypadku wykorzystania ilości któregoś z asortymentów materiałów biurowych/papieru, przy jednoczesnym niewykorzystaniu innego asortymentu, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w ramach poszczególnych asortymentów określonych w ofercie, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto i nie przekroczeniu maksymalnej kwoty brutto określonej w złożonej ofercie i zawartej umowie. Dokonana przez Zamawiającego zmiana nie będzie stanowić podstawy roszczenia przez Wykonawcę (zapis dotyczy zmian w ramach Zakresu I i IV). 5.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie/terminach dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem/terminami dostawy. 6.Koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsc dostawy wskazanych w Załączniku nr 2a i 2b do SIWZ ponosi Wykonawca. 7.Materiały biurowe/papier będą zamawiane przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego za pośrednictwem poczty mailowej lub za pomocą faksu. 8.Wykonawca odpowiada za prawidłowe rozlokowanie towaru zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego w dniu dostawy informacją. 9.Koszty transportu, opakowania, dostarczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu ponosi Wykonawca. 10.W przypadku stwierdzenia braków w dostarczonym towarze lub dostarczenia towaru wadliwego bądź niezgodnego z zamówieniem, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 8% od wartości brutto złożonego zlecenia za każdy dzień roboczy opóźnienia, liczonego od dnia następnego po upływie terminu określonego w ofercie (dla każdego Zakresu odrębnie), do dnia dostarczenia całości przedmiotu zlecenia. 11. Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.( Dotyczy zakresu II i III)
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
5. Formularz ofertowy - wersja edytowalna
6. Formularz oferty - nowa wersja po zmianach !!!
7. Załączniki nr 2 - 5 do FO - wersja edytowalna
8. Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna
9. Odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2018 r.
10. Odpowiedzi na pytania z dnia 20.04.2018 r.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!