Preloader image

Ogłoszenie OG-2216772
Nastawa szaf sterowniczych zaworów bezpieczeństwa w remontach planowych kotłów nr 1, 2 i nr 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II

Dane ogłoszenia
Tytuł Nastawa szaf sterowniczych zaworów bezpieczeństwa w remontach planowych kotłów nr 1, 2 i nr 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II
Organizator Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
Pokoju 14, 42-504 Będzin
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.04.26 10:50
Termin składania 2018.05.07 11:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Układy kotłów grzewczych
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
Identyfikator -
Opis 1.TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Nastawa szaf sterowniczych zaworów bezpieczeństwa w remontach planowych kotłów nr 1, 2 i nr 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II” 2.Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II 3.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 4.Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu. 5.Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego: 1)Termin realizacji zamówienia: od 02.06.2018 do 05.12.2018 2)Wymagany okres gwarancji jakości: 12 miesięcy 3)Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 4)Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 5)Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag: cena netto 100% 6)Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu: a)podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2), b)skany nw. dokumentów: -aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -zaświadczenia kwalifikacyjne osób przeznaczonych do realizacji zadania: •typu E, Gr.2 pkt. 1, 2, 10 w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym w zakresie pkt. 1, 2 ( 1) kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, 2) sieci i instalacje cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.03.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828, -inne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, to jest: Wykonawca wykaże, że posiada certyfikaty przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) do nastaw szaf sterowniczych zaworów bezpieczeństwa. 6.Osoby do kontaktu: Grzegorz Lukasek tel. 32 715 2623 e-mail: grzegorz.lukasek@tauron-wytwarzanie.pl 7.Termin ważności oferty: 30 dni. 8.Zastrzeżenia Zamawiającego: 1)Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy. 2)Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 3)w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej. 9.Informacja dla oferentów: 1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl 2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora 3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu. 4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora. 10.W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki: Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia; Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy; Załącznik nr 3 - Arkusz cenowy; Zał
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
Brak załączników

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!