Preloader image

Ogłoszenie OG-2216811
Zaproszenie do składania ofert dotyczące prac Zespołu Weryfikującego

Dane ogłoszenia
Tytuł Zaproszenie do składania ofert dotyczące prac Zespołu Weryfikującego
Organizator MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Hoża 20, 00-528 Warszawa
woj. mazowieckie, Poland
Publikacja 2018.04.26 00:00
Termin składania 2018.05.07 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj -
Kategorie Dodatkowe usługi dla władz publicznych
Identyfikator -
Opis Prosimy o złożenie oferty poprzez wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na adres mailowy elzbieta.tokarska@nauka.gov.pl Opis projektu, w ramach którego będzie dokonywana ocena ofert składanych przez uczelnie zawodowe. Podstawowym celem projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” jest wypracowanie ogólnopolskiego, jednolitego systemu 6-miesięcznych praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych. W ramach projektu finansowane będą jedynie dodatkowe 3 miesiące praktyk (w przypadku stypendiów dla praktykantów sfinansowane zostanie 5 miesięcy praktyk), stanowiące uzupełnienie 3 miesięcy obligatoryjnych praktyk zawodowych odbywających się w ramach profilu praktycznego (wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem). Pierwszym etapem projektu jest przygotowanie wstępnej dokumentacji przebiegu pilotażowych sześciomiesięcznych praktyk zawodowych. W ramach tego zadania przygotowany zostanie zarys programu praktyk, który będzie stanowić bazę do modyfikacji i rozbudowy dla poszczególnych grup, kierunków i obszarów kształcenia realizowanych już bezpośrednio przez uczelnie. Wydłużenie okresu obecnie obowiązkowych praktyk studenckich na profilach praktycznych umożliwi uzyskanie lepszych efektów kształcenia, a tym samym przyczyni się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w tym typie edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy. Projekt skierowany jest do wszystkich publicznych uczelni zawodowych (Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych) oraz niepublicznych uczelni zawodowych, kształcących co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych oraz w których udział studentów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów wynosi co najmniej 40%. Uczelnie zawodowe będą składały oferty na realizację praktyk zawodowych. Ponadto, wyniki projektu będą mogły zostać wykorzystane przez wszystkie szkoły wyższe w ramach prowadzonych kierunków o profilu praktycznym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi nabór na pięciu ekspertów w ramach Zespołu Weryfikującego, który przeprowadzi merytoryczną ocenę ofert składanych przez uczelnie zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego POWER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania wykonaniem przedmiotu zaproszenia, prosimy o złożenie oferty poprzez wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na adres mailowy elzbieta.tokarska@nauka.gov.pl Oferty należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 07.05.2018 r. do godz. 23:59. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać indywidualnie. W przypadku ewentualnych pytań należy odpowiednio zatytułować wiadomość e-mail tj. „pytanie do zapytania” (jednoznaczne określenie zawartości e-maila). W przypadku nieodpowiedniego zatytułowania maila zostanie on potraktowany jak oferta i nie zostanie odczytany do dnia/terminu składania ofert. Spośród złożonych ofert, zostanie wybranych maksymalnie 5 ekspertów. W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby ofert zgodnych z treścią zaproszenia Zamawiający wybierze odpowiednio mniejszą liczbę ekspertów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przy podjęciu ostatecznej decyzji bierze pod uwagę doświadczenie. Z ekspertami zawarte zostaną umowy cywilno-prawne.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zaproszenie
2. Formularz ofertowy

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!