Preloader image

Ogłoszenie OG-2217345
Dostarczenie kurtyn bocznych, przednich oraz tylnych, wykorzystywanych w systemie rynnowym pod daszkami do uprawy truskawki powtarzającej owocowanie na bazie podłoża bezglebowego

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostarczenie kurtyn bocznych, przednich oraz tylnych, wykorzystywanych w systemie rynnowym pod daszkami do uprawy truskawki powtarzającej owocowanie na bazie podłoża bezglebowego
Organizator STANFLEX-POLSKI INSTYTUT TRUSKAWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Leona Petrażyckiego 20, 30-399 Kraków
woj. małopolskie, Poland
Publikacja 2018.04.26 00:00
Termin składania 2018.05.04 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj -
Kategorie Produkty z tworzyw sztucznych
Identyfikator -
Opis A)Oferta wraz z załącznikami powinna zostać dostarczona kurierem, pocztą lub też dostarczona osobiście na adres korespondencyjny: ul. Leona Petrażyckiego nr 20 lok. 1, 30-399 Kraków b)Oferty składa się w formie pisemnej. c)Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla ustalenia adresu Wykonawcy. d)Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następującą: Oferta na dostarczenie kurtyn bocznych, przednich oraz tylnych, wykorzystywanych w systemie rynnowym pod daszkami do uprawy truskawki powtarzającej owocowanie na bazie podłoża bezglebowego. Nie otwierać przed dniem: 04.05.2018 roku e)Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę Zamawiającego. f)Wykonawca na żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. g)Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kurtyn bocznych, przednich oraz tylnych, wykorzystywanych w systemie rynnowym pod daszkami do uprawy truskawki powtarzającej owocowanie na bazie podłoża bezglebowego. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. Opracowanie optymalnego, innowacyjnego modelu uprawy truskawki powtarzającej owocowanie, uprawianej w nowoczesnych systemach rynnowych pod daszkami, na bazie podłoża bezglebowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw. Wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który dostarczy kurtyny boczne, przednie oraz tylnie, wykorzystywane w systemie rynnowym pod daszkami do uprawy truskawki powtarzającej owocowanie na bazie podłoża bezglebowego.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Protokól zdawczo odbiorczy
2. Wzór karty gwarancyjnej
3. Oświadczenie o zachowaniu poufności
4. Wzór umowy
5. Formularz ofertowy
6. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!