Preloader image

Ogłoszenie OG-2217835
Rozbudowa prototypowego aparatu do modyfikacji powierzchni materiałów plazmą atmosferyczną (metoda DBD) i na stałe zainstalowanie w prototypie stanowiska.

Dane ogłoszenia
Tytuł Rozbudowa prototypowego aparatu do modyfikacji powierzchni materiałów plazmą atmosferyczną (metoda DBD) i na stałe zainstalowanie w prototypie stanowiska.
Organizator POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Stefana Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
woj. łódzkie, Poland
Publikacja 2018.04.27 00:00
Termin składania 2018.05.10 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
Identyfikator -
Opis Miejsce i termin składania ofert: a) Oferty należy składać w formie pisemnej(na formularzu - Załącznik nr 1) do siedziby Zamawiającego: Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, budynek A33, II p. pokój 250 ; ul. Żeromskiego 116, 90 - 924 Łódź do dnia 10.05.2018 r. do godz. 10.00 b) Oferty przesłane pocztą ( lub kurierem) zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę (lub kuriera) do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia 10.05.2018r do godz. 10.00 c) Oferta złożona po terminie wskazanym powyżej zostanie odrzucona. d) Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego: Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów ul. Żeromskiego 116, 90 - 924 Łódź, bud.A-33 ; pokój 250, i opatrzona napisem: „Oferta na : Rozbudowa prototypowego aparatu do modyfikacji powierzchni materiałów plazmą atmosferyczną (metoda DBD) i zainstalowanie na stałym stanowisku” Nie otwierać do dnia 10.05.2018r do godz.10,00 e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną . Oferty w postaci skanów dokumentów należy przesłać na adres elzbieta.owczarek@p.lodz.pl do dnia 10.05.2018r do godz. 10,00. Oryginały dokumentów należy przesłać niezwłocznie pocztą lub kurierem. f) Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania przesłane drogą elektroniczną na podany powyżej adres w okresie do dnia 7.05.2018r. do godz.10.00.Odpowiedzi zostaną udzielone na dwa dni przed terminem otwarcia ofert i opublikowane w sposób identyczny jak Zaproszenie. Usługa polega na wykonanie projektu rozbudowy aparatu, wykonanie prototypu, przeprowadzenie prób oraz instalacja na stałym stanowisku. Rozbudowa, udoskonalenie prototypowego aparatu do modyfikacji powierzchni materiałów plazmą atmosferyczną (metoda DBD) oraz dostosowanie do modyfikowania próbek o wymiarach co najmniej 400mmx400mm
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zaproszenie
2. Oświadczenie
3. Postanowienia Umowy
4. Parametry
5. Formularz oferty

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!