Preloader image

Ogłoszenie OG-2218883
Dostawa i uruchomienie mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa i uruchomienie mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem
Organizator PIOTR KACZMARSKI- USŁUGI TRANSPORTOWE
Poland
Publikacja 2018.04.27 00:00
Termin składania 2018.05.09 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części
Identyfikator -
Opis Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zaborów 296, 38-100 Strzyżów, w terminie do 09.05.2018 r. do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 r. o godzinie 15:30, w siedzibie Zamawiającego tj. Zaborów 296, 38-100 Strzyżów 1.Zaleca się, aby oferta została przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Wszystkie wypełnione strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami, winny być parafowane przez Wykonawcę, ponumerowane oraz trwale spięte, co uniemożliwi ich samoczynną dekompletację 3.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 1)Dokumenty, w tym instrukcje sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 2)Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką. 3)Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią imienną). 4)Oferta musi być opatrzona pieczęcią Wykonawcy. 5)Oferta musi posiadać datę sporządzenia. 6)Załączniki do oferty, muszą być również parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 7)Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 4.Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem 5.Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta do zamówienia nr 1/2018 Dostawa i uruchomienie mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem Nie otwierać przed 09.05.2018 r. godz. 15:30”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. W przypadku braku ww. danych na kopercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 6.Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem Celem zamówienia jest dostawa i uruchomienie mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Wzór oferty
2. Wzór umowy
3. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!