Preloader image

Ogłoszenie OG-2218997
Dostawa drukarki i plotera

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa drukarki i plotera
Organizator WJATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poland
Publikacja 2018.04.28 00:00
Termin składania 2018.05.07 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Drukarki i plotery
Druki i produkty podobne
Identyfikator -
Opis 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 07.05.2018 r. do godz. 8:00 2.Dostawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania niezwłocznie po zakończeniu badania ich ofert pod względem zgodności z Zapytaniem ofertowym na stronie internetowej Zamawiającego: www.wjatech.pl oraz bazie konkurencyjności. 3.Dostawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 1. 4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego. 5.Otwarcie ofert jest jawne. Osoby chcące brać udział w otwarciu ofert proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Zamawiającego na 10 minut przed planowanym otwarciem ofert. 1.Przedmiot postępowania obejmuje 2 zdania: a.Etap nr 1 – Dostawa drukarki b.Etap nr 2 – Dostawa plotera 2.Dostawca zrealizuje zamówienie na podstawie Specyfikacji Technicznej, która może służyć Dostawcy wyłącznie do przygotowania oferty. 3.Od Dostawców oczekuje się starannego zapoznania się ze Specyfikacją Techniczną. 4.Specyfikacja Techniczna stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 28.04.2018 dotyczy zadania pn. „Dostawa drukarki i plotera” realizowanego w ramach projektu pn. „Produkcyjne wdrożenie sitodrukarki do nanoszenia warstw światłoczułych na taflach szklanych metodą sitodruku w cyklu automatyczny” (Wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-18-0034/15), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Wzór umowy
2. Specyfikacja techniczna
3. Oświadczenie Wykonawcy 2
4. Oświadczenie Wykonawcy
5. Formularz ofertowy
6. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!