Preloader image

Ogłoszenie OG-2219361
Określenie biodegradowalności prototypu produktowego oraz jego cech fizykochemicznych mogących mieć wpływ na jego właściwości toksykologiczne i ektoksykologiczne.

Dane ogłoszenia
Tytuł Określenie biodegradowalności prototypu produktowego oraz jego cech fizykochemicznych mogących mieć wpływ na jego właściwości toksykologiczne i ektoksykologiczne.
Organizator PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz
woj. małopolskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.06.01 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Laboratoryjne usługi badawcze
Identyfikator -
Opis Oferta może być złożona: 1. Elektronicznie na adres: oferty111@intermag.pl , lub 2. W wersji papierowej do siedziby firmy: Intermag Sp. z o.o. Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, w godzinach od 7:00 do 15:00 w każdym dniu roboczym w okresie składania ofert. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty świadczy: W przypadku 1: Data wpłynięcia oferty (skan) na serwer pocztowy firmy. W przypadku 2: Data i godzina (w przypadku złożenia oferty osobiście lub pocztą) wpłynięcia oferty do siedziby firmy. Oferta musi zawierać następujące elementy: a.Pełne dane identyfikujące oferenta (NAZWA, NIP/REGON), b.Informacje dotyczące typu podmiotu ( np. uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN, lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę), wraz z podaniem aktualnej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. c.Datę przygotowania i termin ważności oferty (Wymagany termin ważności oferty co najmniej 60 dni), d.Wycenę wykonania poszczególnych badań (dla poszczególnych części zamówienia), e.Odniesienie się do kryterium wyboru oferty, Ceny całkowitej netto i brutto, za wykonanie każdej z oferowanej części zamówienia z osobna, (W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert) f.Warunki i termin płatności za każdą z część zamówienia, g.Datę /okres realizacji przedmiotu oferty, h.Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), i.Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty, j.Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG lub innych dokumentach rejestrowych, zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie poszczególnych części zamówienia. Jeden Oferent może złożyć ofertę na wykonanie jednej, dwóch lub wszystkich trzech części zamówienia wymienionych w Załączniku nr 1 –„Opis przedmiotu zamówienia”. Postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców i podpisaniem więcej niż jednej umowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części prac badawczych, zgodnych z Załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, w ramach realizacji Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0024/15. Wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na świadczenie usług w zakresie wykonania badań w ramach realizacji Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 5 - Wycena badań przewidzianych do wykonania
2. Załącznik nr 4 - Formularz oferty-wzór
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa
5. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!