Preloader image

Ogłoszenie OG-2219363
Wykonanie filmu promocyjnego Szlak Kultury Wołoskiej

Dane ogłoszenia
Tytuł Wykonanie filmu promocyjnego Szlak Kultury Wołoskiej
Organizator STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA „PRO CARPATHIA“
Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.14 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj -
Kategorie Usługi telewizyjne
Usługi świadczone przez autorów
Nagrania dźwiękowe
Filmy wideo
Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
Usługi dystrybucji filmów
Identyfikator -
Opis 1)Ofertę należy złożyć: a)osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub b)drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres: justyna@procarpathia.pl 2)Termin składania ofert upływa 14 maja 2018 r. o godz. 15:00 3)Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 4)Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 maja 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 5)W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi we wskazanym terminie, oferta nie będzie rozpatrywana. 6)W przypadku skierowania pytań do Oferenta lub Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, do godz. 14.00. 7)Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Wykonanie filmu promocyjnego Szlaku Kultury Wołoskiej (wersja językowa polska, słowacka, angielska), emitowanego na antenach stacji regionalnych, za pośrednictwem strony projektu oraz stron Partnerów, stanowiącego „wizytówkę̨” Szlaku, w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16-00. Głównym celem filmu jest prezentacja i promocja Szlaku Kultury Wołoskiej i wydarzeń z nim związanych. Film składać się będzie z czterech części, tworzących spójną całość. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminach: a)Część I w terminie do 31 lipca 2018 r. b)Część II w terminie do 31 sierpnia 2018 r. c)Część III w terminie do 30 września 2018 r. d)Część IV w terminie do 30 października 2018 r. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania poszczególnych części zmontowanego materiału Zamawiającemu, celem akceptacji. W terminie 2. dni roboczych od przedstawionego zmontowanego materiału Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść w terminie 3. dni roboczych od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Po wprowadzeniu uwag Wykonawca przekaże zmontowany materiał Zamawiającemu celem ostatecznej akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia emisji filmu na antenach stacji regionalnych na obszarze objętym realizacją projektu, tj. po stronie polskiej: województwo podkarpackie, małopolskie, śląskie oraz po stronie słowackiej: Kraj Preszowski i Kraj Żyliński. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Głównym celem filmu jest prezentacja i promocja Szlaku Kultury Wołoskiej i wydarzeń z nim związanych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w przygotowanym filmie prezentację: co najmniej 2 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” od maja do października 2018 roku w województwie śląskim, co najmniej 2 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” od maja do października 2018 roku w województwie małopolskim, co najmniej 2 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” od maja do października 2018 roku w województwie podkarpackim, co najmniej 2 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” od maja do października 2018 roku w Kraju Preszowskim, co najmniej 2 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” od maja do października 2018 roku w Kraju Żylińskim.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Wykaz doświadczenia osób, które pozostają w dyspozycji wykonawcy
2. Zapytanie ofertowe
3. Spacyfikacja zamówienia
4. Formularz ofertowy
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!