Preloader image

Ogłoszenie OG-2219451
Dostawa i montaż urządzeń technologicznych dwóch instalacji fotowoltaicznych i 7 inwerterów (1x 99,90 kWp 3-fazowa, 1x 50,22 kWp 3-fazowa)

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa i montaż urządzeń technologicznych dwóch instalacji fotowoltaicznych i 7 inwerterów (1x 99,90 kWp 3-fazowa, 1x 50,22 kWp 3-fazowa)
Organizator ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW ALMAR ROBERT BĘBEN
woj. łódzkie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.15 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Instalacje słoneczne
Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
Słoneczne moduły fotoelektryczne
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać j do 15.05.2018 r. do godziny 15:00 osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego: Zalesiaki 57 98-355 Działoszyn (woj. łódzkie, pow. pajęczański) W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Poczty Polskiej na kopercie należy wpisać "Oferta na dostawę i montaż urządzeń technologicznych dwóch instalacji fotowoltaicznych" oraz "Nie otwierać przed 15.05.2018, godz. 15:00". Złożenie oferty uznaje się za skuteczne jeżeli zostanie ona przygotowana na właściwym formularzu oraz zostanie dostarczona do siedziby zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 15.05.2018 r. godz. 15:00. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym złożeniu oferty. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana musi zostać pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2018 r. godz. 15:10 w siedzibie Zamawiającego. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń technologicznych dwóch instalacji fotowoltaicznych oraz 7 inwerterów w Zalesiaki 57 (woj. łódzkie, pow. pajęczański, 98-355 Zalesiaki). Na instalacje składają się: - Instalacja 99,90 kWp 3-FAZOWA. Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne 270 Wp w ilości 370 szt. oraz montaż 5 inwerterów. Powierzchnia paneli ok. 629 m2, moc systemu 99,90 kWp, szacunkowa produkcja roczna: 85 894,00 kWh. Kierunek ustawienia paneli: południe, konstrukcja: dach spadowy z papy i blachy. Moduły zamontowane zostaną na dachach zakładu produkcyjnego, inwertery oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe będą montowane w halach produkcyjnych i przyłączone do sieci elektrycznej zakładu produkcyjnego. Zakres robót: prace montażowe, prace elektryczne, ustawienie podestów lub rusztowań. - Instalacja 50,22 kWp 3-FAZOWA panele fotowoltaiczne polikrystaliczne 270 Wp w ilości 186 szt. oraz montaż dwóch inwerterów. Przewidywane powierzchnia paneli ok. 316 m2, moc systemu 50,22 kWp, szacunkowa produkcja roczna 42 992,00 kWh. Kierunek ustawienia paneli: południe, konstrukcja: dach spadowy z papy. Moduły zamontowane zostaną na dachu hali magazynowej, inwertery oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe będą montowane w hali magazynowej i przyłączone do sieci elektrycznej hali Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę i montaż urządzeń technologicznych dwóch instalacji fotowoltaicznych oraz 7 inwerterów w miejscowości Zalesiaki 57 w związku z realizacją projektu pn. BUDOWA JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Wykonane zostaną dwie instalacje, pierwsza o mocy 99,90 kWp na budynku zakładu produkcyjnego oraz 50,22 kWp na budynku hali magazynowej.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapypytanie ofertowe (.pdf)
2. Zapytanie ofertowe (.doc)
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie o braku powiązań
5. Dokumentacja techniczna

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!