Preloader image

Ogłoszenie OG-2219456
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do kompleksowej usługi metrologicznej 3D

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup, dostawa i montaż urządzeń do kompleksowej usługi metrologicznej 3D
Organizator GRZEGORZ WÓJCIK POMIARY 3 D
woj. łódzkie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.30 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Przyrządy pomiarowe
Lasery
Skanery
Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Komputery przenośne
Identyfikator -
Opis 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Do oferty należy dołączyć: a) Dokument rejestrowy oferenta, b) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy), c) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym. d) Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. e) Specyfikację przedmiotu zamówienia zawierającą charakterystykę parametrów urządzeń. 3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. 5. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 6. Na ofercie należy podać ceny netto i brutto. 7. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu przygotowania protokołu wyboru oferty, 8. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia. 11. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomiary3d3@gmail.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres GRZEGORZ WÓJCIK POMIARY 3D Tumlin-Dąbrówka ul. Bażantowa 68A, 26-050 Zagnańsk). 12. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie powyżej adres mailowy. 13. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 14. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 15. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego. Przedmiotem zamówienia jet zakup zestawu urządzeń do świadczenia innowacyjnej usługi kompleksowej obsługi metrologicznej 3D. Celem zamówienia jest zakup zestawu urządzeń do kompleksowej usługi metrologicznej 3D w ramach realizacji projektu pn. " Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi kompleksowej obsługi metrologicznej 3D dla branży metalowo-odlewniczej " w ramach działania 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
2. Oświadczenie w przedmiocie powiązań z zamawiającym
3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym
4. Formularz oferty

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!