Preloader image

Ogłoszenie OG-2219466
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu wyposażenia przeznaczonego do budowy stanowisk projektowych

Dane ogłoszenia
Tytuł Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu wyposażenia przeznaczonego do budowy stanowisk projektowych
Organizator EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O.
woj. lubuskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.06.01 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Odzież ochronna i zabezpieczająca
Narzędzia
Obrabiarki
Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Identyfikator -
Opis 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie składania ofert do godz. 23:59:59. 2. Ofertę prosimy dostarczyć: a) osobiście lub drogą pocztową – w wersji papierowej na adres: EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O., Nowy Kisielin- A. Wysockiego 8, 66-002 Zielona Góra w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta dotycząca zakupu wyposażenia niespełniającego wymogu środka trwałego przeznaczonego do budowy stanowisk projektowych” lub b) w wersji elektronicznej drogą mailową na adres: projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl w tytule maila wpisując: „Oferta dotycząca zakupu wyposażenia niespełniającego wymogu środka trwałego przeznaczonego do budowy stanowisk projektowych”. 3.O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę emailową Zamawiającego. 4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone do nadawcy bez ich rozpatrywania. 5. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00. 6. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim. 7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Dostawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 8. Oferta Dostawcy musi być podpisana przez Dostawcę bądź osoby umocowane do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami reprezntacji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 9. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć podpisaną przez Dostawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 10. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego. 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego - w takim przypadku informacja o zmianach zostanie upubliczniona w ten sam sposób jak niniejsze zapytanie ofertowe. 12. Dostawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie. 13. Zaleca się, aby Dostawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 14. Dostawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia w każdym czasie, aż do upływu terminu składania ofert. Obowiązek Zamawiającego udzielania wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do Zamawiającego pytań nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj. do dnia 16.05.2018, do godz. 23:59:59), przy czym przedłużenie składania ofert nie wpływa na bieg terminu zadawania pytań. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłynęły po wskazanym w pkt. 14 terminie. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 17. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 18. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 04.06.2018 o godz.9:00 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu, do zmiany zapytania ofertowego, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowanie na każdym jego etapie. W informacji o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne jego unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Dostawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 20. Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia Dostawcy z postępowania. 21. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie. 22. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamówienie polega na zakupie wyposażenia niespełniającego wymogu środka trwałego przeznaczonego do budowy stanowisk projektowych. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu zakup wyposażenia niespełniającego wymogu środka trwałego przeznaczonego do budowy stanowisk projektowych na potrzeby realizacji projektu „Stacja ładowania autobusów elektrycznych zasilanych z sieci DC”.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!