Preloader image

Ogłoszenie OG-2219473
Naprawy i wymiany szyb czołowych samochodowych w pojazdach służbowych Policji w Białymstoku

Dane ogłoszenia
Tytuł Naprawy i wymiany szyb czołowych samochodowych w pojazdach służbowych Policji w Białymstoku
Organizator Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Sienkiewicza 65, 15-001 Białystok
woj. podlaskie,
Publikacja 2018.04.30 13:50
Termin składania 2018.05.02 11:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie -
Identyfikator -
Opis Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę. 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy. 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto. 6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa. 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania. 12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku. 13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty! Termin realizacji zamówienia: umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31 maja 2019 roku. Kryterium oceny: Najniższa cena - 100% Wykonywanie usług naprawy i wymiany szyb czołowych pojazdów służbowych Policji zgodnie z warunkami zawartymi w załącznikach. Warsztat musi znajdować się na terenie Białegostoku. Wraz z ofertą cenową w załączeniu należy złożyć formularz ofertowy. Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia oraz sprzęt do wykonywania działalności związanej z usługami naprawy i wymiany szyb czołowych Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy faksem lub e-mailem aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się, iż posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisa ubezpieczeniowa OC) – z tytułu ewentualnych szkód powstałych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem zamówienia. W razie pytań: osoba do kontaktu Kazimierz Czajkowski tel. 85 670 26 80, Wojciech Oleszkiewicz tel. 85 670 31 49 W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
Brak załączników

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!