Preloader image

Ogłoszenie OG-2219545
Zakup usług doradczych polegających na przygotowaniu planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz usług dotyczących wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup usług doradczych polegających na przygotowaniu planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz usług dotyczących wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów
Organizator EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
woj. lubelskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.11 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
Usługi reklamowe i marketingowe
Usługi projektów graficznych
Identyfikator -
Opis 1.Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2018r. 2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3.Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy EDBAK Sp. z o.o., Piotrowice 186, 23-107 Strzyżewice lub elektronicznie na adres e-mail: jacek.kaluza@edbak.pl. 4.Osoba do kontaktu z Wykonawcami Jacek Kałuża tel: 48 533 354 602, email: jacek.kaluza@edbak.pl. 5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych wg poniższej specyfikacji związanych z wdrożeniem nowego modelu biznesowego na nowym rynku zagranicznym (Wielka Brytania). Zakres usług/Specyfikacja: 1.Przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych: a)Spotkanie kick off podczas którego doradca zapozna się z założeniami nowego MBI Edbak oraz produktami przeznaczonymi do internacjonalizacji (Liczba produktów podlegająca internacjonalizacji 3: Uchwyt do montażu ścian wideo model VWPOP65, Obudowa do infokiosków model VX100, Stojak na monitor model STD17). Udział 2 doradców na całodziennym spotkaniu w siedzibie Edbak. b)Opracowanie pierwszego draftu szczegółowej kampanii promocyjnej na rynek angielski. Dokument „Plan szczegółowej kampanii promocyjnej” powinien wskazywać na kluczowe kwestie związane z rekomendowanymi formami oraz narzędziami promocji jak i propozycję głównych treści/przekazów komunikacji promocyjnej. c)Wprowadzenie ewentualnych zmian oraz korekt na bazie uwag przekazanych przez Zamawiającego d)Opracowanie pierwszej propozycji projektów materiałów reklamowych oraz promocyjnych (szczegółowy opis znajduje się w zapytaniu ofertowym w sekcji załączniki) e)Opracowanie finalnych projektów materiałów reklamowych, promocyjnych oraz dedykowanej kampanii promocyjnej z uwzględniających uwagi i komentarze Zamawiającego. f)Opracowanie oraz przedstawienie w siedzibie Zamawiającego raportu podsumowującego realizację usługi doradczej Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe; 79822500-7 Usługi projektów graficznych 2.Usługi dotyczące wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów: a)Spotkanie kick off podczas którego doradca zapozna się z założeniami nowego MBI Edbak oraz produktami przeznaczonymi do internacjonalizacji (Liczba produktów podlegająca internacjonalizacji 3: Uchwyt do montażu ścian wideo model VWPOP65, Obudowa do infokiosków model VX100, Stojak na monitor model STD17). Udział 2 doradców na całodziennym spotkaniu w siedzibie Edbak. b)Opracowanie pierwszego draftu katalogu produktowego uwzględniającego produkty Zamawiającego przeznaczone do internacjonalizacji (Liczba produktów podlegająca internacjonalizacji 3: Uchwyt do montażu ścian wideo model VWPOP65, Obudowa do infokiosków model VX100, Stojak na monitor model STD17). c)Opracowanie finalnej wersji katalogu produktowego uwzględniającego produkty Spółki przeznaczone do internacjonalizacji w 2 wersjach - dostosowanej do wydruku oraz w wersji cyfrowej do udostępnienia na stronie www Spółki w formacie A4. d)Opracowanie pierwszej propozycji projektów wzorniczych opakowań dla produktów EDBAK (w tym opakowania specjalne na potrzeby prezentacji produktów Spółki podczas imprez targowych oraz indywidualnych spotkań z potencjalnymi klientami) następującej wielkości: - Uchwyt do montażu ścian wideo model VWPOP65 - 824x53080 mm - Stojak na monitor model STD17 - 1800x730x140 mm - Obudowa do infokiosków model VX100 – 600x1200x2400 mm Każde opakowanie ma być na jedną sztukę produktu. e)Opracowanie finalnych projektów wzorniczych opakowań razem z wkładkami dla produktów EDBAK (w tym opakowania specjalne do transportu na potrzeby prezentacji produktów Spółki podczas imprez targowych oraz indywidualnych spotkań z potencjalnymi klientami). Produkty mają następujące wielkości: - Uchwyt do montażu ścian wideo model VWPOP65 - 824x53080 mm - Stojak na monitor model STD17 - 1800x730x140 mm - Obudowa do infokiosków model VX100 – 600x1200x2400 mm Każde opakowanie ma być na jedną sztukę produktu. f)Opracowanie oraz przedstawienie w siedzibie Zamawiającego raportu podsumowującego realizację usługi doradczej Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe; 79822500-7 Usługi projektów graficznych Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszelkich dokumentów i materiałów znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej, zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym do pobrania na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 1.Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. 2.Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2018r.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!