Preloader image

Ogłoszenie OG-2219547
Zapytanie ofertowe z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Dane ogłoszenia
Tytuł Zapytanie ofertowe z dnia 30 kwietnia 2018 roku
Organizator ABIMEX SP. Z O.O.
Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.15 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Słoneczne moduły fotoelektryczne
Pompy grzewcze
Elektrownie wiatrowe
Identyfikator -
Opis OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1.Ofertę należy przygotować w języku polskim. 2.Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym. 3.Oferta powinna zawierać co najmniej: -nazwę Wykonawcy oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.); -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym lub niebudzące wątpliwości odniesienie do niniejszego zapytania ofertowego; -termin realizacji zamówienia; -cenę (wartości netto oraz brutto); -oferowany okres gwarancji; -oferowany czas reakcji serwisowej; -terminy, warunki oraz formy płatności; -termin ważności oferty (nie krótszy niż 90 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert); -podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy i pieczątkę firmową. 4.Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym Oferenta lub co najmniej opatrzona jego pieczęcią firmową. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentów rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY 1.Oferty należy umieścić w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2018 r. - Otworzyć po 15.05.2018 r.”. 2.Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu 15 maja 2018 r.: -osobiście w siedzibie Zamawiającego lub -za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Zamawiającego. 3.Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4.W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę. 5.Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. 6.W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem. 7.Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu. 8.W przypadku składania ofert na inne ewentualne, równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania ofertowego, prosimy o składanie oddzielnych ofert do każdego z zamówień. 9.Składanie ofert lub pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia (z wyłączeniem informacji wrażliwych, które mogą mieć wpływ na ocenę ofert/wybór najkorzystniejszej oferty) jest możliwe w dni robocze w godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 10.Przez złożenie oferty Wykonawca akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent pozostaje związany ofertą minimum przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. OFERTY CZĘŚCIOWE LUB WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń w postaci: 1.Instalacja fotowoltaiczna dla obiektu przy ul. Traktorowej – 1 komplet, nowy środek trwały. 2.Instalacja wiatrowa dla obiektu przy ul. Traktorowej – 1 komplet, nowy środek trwały. 3.Instalacja odzysku ciepła z zastosowaniem pomp ciepła typu powietrze-powietrze dla obiektu przy ul. Traktorowej – 1 komplet, nowy środek trwały. 4.Instalacja odzysku ciepła z zastosowaniem pompy ciepła typu woda-woda dla obiektu przy ul. Traktorowej – 1 komplet. 5.Instalacja fotowoltaiczna dla obiektu przy ul. Duńskiej – 1 komplet. 6.Instalacja wiatrowa dla obiektu przy ul. Duńskiej – 1 komplet. 7.Instalacja odzysku ciepła z zastosowaniem pomp ciepła typu powietrze- woda dla obiektu przy ul. Duńskiej – 1 komplet. Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy następujących elementów: 1.Instalacja fotowoltaiczna dla obiektu przy ul. Traktorowej – 1 komplet, nowy środek trwały. 2.Instalacja wiatrowa dla obiektu przy ul. Traktorowej – 1 komplet, nowy środek trwały. 3.Instalacja odzysku ciepła z zastosowaniem pomp ciepła typu powietrze-powietrze dla obiektu przy ul. Traktorowej – 1 komplet, nowy środek trwały. 4.Instalacja odzysku ciepła z zastosowaniem pompy ciepła typu woda-woda dla obiektu przy ul. Traktorowej – 1 komplet. 5.Instalacja fotowoltaiczna dla obiektu przy ul. Duńskiej – 1 komplet. 6.Instalacja wiatrowa dla obiektu przy ul. Duńskiej – 1 komplet. 7.Instalacja odzysku ciepła z zastosowaniem pomp ciepła typu powietrze- woda dla obiektu przy ul. Duńskiej – 1 komplet.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe 30.04.2018
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Wykaz dostaw
4. Oświadczenie o potencjale

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!