Preloader image

Ogłoszenie OG-2219555
Zamówienie na świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania unikalnego materiału do wykorzystania w trakcie podejmowania BŚT z dna morza

Dane ogłoszenia
Tytuł Zamówienie na świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania unikalnego materiału do wykorzystania w trakcie podejmowania BŚT z dna morza
Organizator Grupa Geofusion Sp. z o.o.
Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.06.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Identyfikator -
Opis Oferty należy złożyć do dnia 08.06.2018 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Oferty należy składać mailem: biuro@grupageofusion.pl lub pocztą tradycyjną lub kurierem lub osobiście (adres: Grupa Geofusion Sp. z o.o., Nowa Góra 50, 32-065 Krzeszowice). Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI adres mailowy. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail lub telefonicznie pod nr tel. 783 497 542 dnia 21.05.2018 do godz. 12.00. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Łukasz Porzuczek Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia). Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć: a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w treści zapytania Przedmiot zamówienia odnosi się do świadczenia usług o charakterze badawczo-rozwojowym, obejmujących opracowanie nowej formy połączenia materiałów celem uzyskania unikalnych właściwości, jaki wykorzystywany będzie w procesie podejmowania ładunku substancji (broń chemiczna) z dna morza. Celem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy, który świadczył będzie usługi badawczo-rozwojowe w ramach realizowanego przedsięwzięcia.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Treść zapytania ofertowego

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!