Preloader image

Ogłoszenie OG-2219557
Kompleksowa termomodernizacja budynku, wymiana indywidualnego źródła ciepła oraz budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych

Dane ogłoszenia
Tytuł Kompleksowa termomodernizacja budynku, wymiana indywidualnego źródła ciepła oraz budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych
Organizator PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "REMI SERWIS AUTO" S.C. EWA JANOWSKA, REMIGIUSZ JANOWSKI I RAFAŁ JANOWSKI
Przemysłowa 38, 26-052 Nowiny
woj. świętokrzyskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.16 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Roboty budowlane
Izolacja cieplna
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne elektryczne
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
Słoneczne moduły fotoelektryczne
Identyfikator -
Opis Oferty należy przesłać przesyłką rejestrową na adres: „REMI SERWIS AUTO” s.c. ul. Przemysłowa 38, 26-052 Nowiny lub złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kasacjakielce.pl na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. Kompleksowa termomodernizacja (wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej) jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 968,77m2 i kubaturze 4890,84 m3. 2. Wymiana indywidulanego źródła ciepła na opalane biomasą o mocy grzewczej w przedziale od 48kW do 50kW i sprawności co najmniej 87,5% wraz z automatyką. Kocioł nie może być w niższej aniżeli 5 klasie. Nie może być wyposażony w dodatkowy ruszt na węgiel. 3. Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych przy zastosowaniu ogniw polikrystalicznych o łącznej mocy 14,05 kWp. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych, w celu realizacja zakresu rzeczowego projektu pn.: „Podniesienie poziomu efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „REMI SERWIS AUTO” s.c." współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach umowy RPSW.03.02.00-26-0039/16-00. Postępowania jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z zapisami umieszczonymi w/w umowie dofinansowanie projektu.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr. 7 Wzór umowy
2. Załącznik nr. 6 Wzór oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczen
3. Załącznik nr. 5 Wzór oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego
4. Załącznik nr. 4 Wzór oświadczenia o użytych materiałach i stanie technicznym maszyn/urządzeń
5. Załącznik nr. 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
6. Załącznik nr. 2 Formularz ofertowy
7. Załącznik nr. 1 Przedmiar robót budowlanych
8. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!