Preloader image

Ogłoszenie OG-2219678
Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich związanych z konserwacją i restauracją XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) we Fromborku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dane ogłoszenia
Tytuł Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich związanych z konserwacją i restauracją XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) we Fromborku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Organizator ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA
Seweryna Pieniężnego 22, 11-041 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.06.05 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
Roboty budowlane
Roboty renowacyjne
Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Windy
Identyfikator -
Opis MIEJSCE I TERMIN SKAŁDANIA OFERT 1.Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 05.06.2018 do godz. 13.00 na adres Zamawiającego podany na adres: Archidiecezja Warmińska Ul. Seweryna Pieniężnego 22 10-006 Olsztyn Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego. 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi niezwłocznie po wyznaczonym terminie ich składania w siedzibie Zamawiającego. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Przygotowanie oferty Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu ofertowym. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, muszą być podpisane przez Wykonawcę w taki sposób, aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką). Każda poprawka w ofercie musi być podpisana i opatrzona datą przez osobę/y/ podpisującą/e/ ofertę. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale Kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca (w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą) z datą poświadczenia. Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza. Wszelkie koszty związane z przygotow. oferty i inne koszty ponosi Wykonawca. 2. Opakowanie oferty Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zostać opatrzona - imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu Wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespond. wpływającej do Zamawiającego, oraz napisem: Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. wzór koperty: Nadawca: ………………………… (nazwa i adres Wykonawcy/pieczęć/) Adresat: Archidiecezja Warmińska Ul. Seweryna Pieniężnego 22 10-006 Olsztyn OFERTA NA: konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Zmiana i wycofanie Wykon. może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamaw. otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wizja lokalna: Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z warunkami zwiąż. z realizacją zamów., w szczeg. dokonali wizji lokalnej obiektu, co ma na celu zapoznanie Wykonawców z nietypowymi warunkami miejsca realiz. zamów., potencjalnymi trudnościami i ryzykiem towarzyszącymi realizacji przedmiotowego zamów., bezwzględnie wpływającymi na prawidłowe oszacowanie kosztów Wykon. Wizję lokalną dokonać będzie można w dniach: 1. 07.05.2018 2. 14.05.2018 3. 21.05.2018 4.28.05.2018 W godzinach 9.00-11.00 Punktem spotkania jest KASA znajdująca się na terenie obiektu KATEDRY. Zalecane jest wcześniejsze poinformowanie drogą mailową o planowanym przybyciu. Z UWAGI NA OGRANICZONĄ LICZBĘ ZNAKÓW PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU - ZAPYTANIE OFERTOWE 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich związanych z konserwacją i restauracją XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) we Fromborku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamówienie realizowane w ramach zadania pn.: „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I prac.” Nr POIS.08.01.00-00-0140/17-00 współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1)Wyciągi z projektów budowalnych stanowiące załącznik do zapytania ofertowego w formie linku do dokumentacji 2)Programy prac konserwatorskich stanowiące załącznik do zapytania ofertowego w formie linku do dokumentacji 3)Dokumenty odniesienia: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017, poz. 1265). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Polskie Normy, Aprobaty techniczne, Certyfikaty, Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów i urządzeń, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – publikacje rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Przedmiary robót są dla Wykonawcy elementem pomocniczym, ułatwiającym sporządzenie kosztorysu ofertowego i ustalenie w ten sposób ceny oferty. Dołączone do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jedynie dokument pomocniczy do przygotowania kosztorysu ofertowego oraz wyceny prac konserwatorskich i nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmian w jakiejkolwiek dokumentacji Zamawiający zamieści informacje na stronie internetowej. Projekty budowlane jako całościowa podstawa do opisu przedmiotu zamówienia i sporządzenia oferty przez Oferenta, są dostępne są pod linkiem http://archwarmia.pl/kuria/projekty-unijne/ Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w załączonej dokumentacji. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie technologii wykonania i ogólnego składu materiałów, produktów. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. Przez -równoważne- rozumie się materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych (nie niższych) od założonych w dokumentacji / wskazanych przez Zamawiającego w szczególności w odniesieniu do: charakteru użytkowego (tożsamości funkcji) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość) parametrów bezpieczeństwa użytkowania Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – minimum 5 lat – weryfikowane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z uwagi na skomplikowany charakter inwestycji. oraz ofert wariantowych. Celem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich związanych z konserwacją i restauracją XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) we Fromborku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie Ofertowe
2. Załącznik nr 7
3. Załącznik nr 1
4. Załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3
6. Załącznik nr 4
7. Załącznik nr 5
8. Załącznik nr 6

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!