Preloader image

Ogłoszenie OG-2219701
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Taborzec przez firmę Kapmar Marek Kapłon

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Taborzec przez firmę Kapmar Marek Kapłon
Organizator KAPMAR MAREK KAPŁON
Towarowa 19, 10-416 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.15 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Roboty budowlane
Słoneczne moduły fotoelektryczne
Identyfikator -
Opis MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przesłać listownie, mailowo lub złożyć osobiście do dnia 15.05.2018r na adres: KAPMAR Marek Kapłon Towarowa 19 c 10-416 Olsztyn lub e-mail: kapmar@kapmar.com z dopiskiem: OFERTA NA ZAKUP I MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH TABORZEC Liczy się data wpływu dokumentów. Osobiste złożenie Oferty jest możliwe w godzinach pracy biura. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00. W dniach 1 oraz 3 maja 2018 r. biuro jest nieczynne. VII.SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych. 2.Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania. 3.Oferta powinna być: - opatrzona pieczątką firmową - posiadać datę sporządzenia - zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail - zawierać specyfikację zamówienia - zawierać wymagane załączniki - podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty. 4. Oferta powinna zawierać cenę podaną w walucie PLN. 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert 6. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. Firma KAPMAR Marek Kapłon zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej, która ma zostać zamontowana w miejscowości Taborzec, działka nr 151. Celem zamówienia są roboty budowlane polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,995 kW w firmie Kapmar Marek Kapłon. Nazwa i adres Zamawiającego: KAPMAR Marek Kapłon Ul. Kasztanowa 17 62-081 Przeźmierowo
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Wadium 10000.00
Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 5 – Dokumentacja techniczna
3. Zapytanie Ofertowe
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
5. Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zleceń
6. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!