Preloader image

Ogłoszenie OG-2219715
Zakup elementów do modułu IV część 2

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup elementów do modułu IV część 2
Organizator NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.06.01 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Maszyny przemysłowe
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres: NAPIFERYN BIOTECH SP. Z O.O. Ul. Stanisława Dubois 114/116 93-465 Łódź lub na adres e-mail: w.redzynia@napiferyn.pl w terminie do dnia 01.06.2018 do godziny 23:59 Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: Dostawa elementów do prototypu linii technologicznej - moduł IV elementy do izolacji część 2. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Opis sposobu przygotowania oferty 1.Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2.Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 3.Do oferty należy dołączyć Załączniki nr 2-8 do zapytania ofertowego. 4.Do oferty należy załączyć dowody referencyjne zgodnie z pkt 5 zapytania ofertowego 5.Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6.Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. 7.Wszelkie poprawki w ofercie (jeśli wystąpiły) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. WAŻNE: Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ogranicza zakres opisu przedmiotu zamówienia. Na prośbę potencjalnego Wykonawcy, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (Załącznik Nr 6 zapytania ofertowego nr ZP/02/04/2018), Zamawiający prześle uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 7 zapytania ofertowego nr ZP/02/04/2018 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH). Oferta finalna powinna zostać złożona na formularzu z pełnym opisem przedmiotu zamówienia, przesłanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż modułu do izolacji – służącego do izolacji protein z koncentratów po procesach filtracji membranowej i wytrącania. Stanowić go będzie wirówka talerzowa służąca do rozseparowania układu ciecz lekka/ciecz ciężka/ciało stałe na 3 frakcje. Wirówka posiadać musi pompę podającą oraz automatyczny układ zapewniający odstrzał osadu. Celem zamówienia jest dostawa elementów do modułu IV część II niezbędnych do realizacji projektu „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku” o numerze POIR.01.01.01-00-0563/15.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załączniki do zapytania ZP/02/04/2018
2. Zapytanie Ofertowe ZP/02/04/2018

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!