Preloader image

Ogłoszenie OG-2219718
Zakup prac budowlanych, instalacyjnych i adaptacyjnych oraz materiałów budowlanych związanych z modernizacją systemu grzewczego i modernizacją systemu ciepłej wody użytkowej w budynku użyteczności publicznej.

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup prac budowlanych, instalacyjnych i adaptacyjnych oraz materiałów budowlanych związanych z modernizacją systemu grzewczego i modernizacją systemu ciepłej wody użytkowej w budynku użyteczności publicznej.
Organizator AMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.14 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Roboty budowlane
Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
Słoneczne moduły fotoelektryczne
Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
Identyfikator -
Opis Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana na adres korespondencyjny: AMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice lub na adres e-mail: amed@autograf.pl Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych – oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. W przypadku braku spełnienia warunków zapytania ofertowego – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Niniejsze zapytanie o ofertę nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę. W związku z realizacją projektu p.t. „Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach” realizowanego w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup prac budowlanych, instalacyjnych i adaptacyjnych oraz materiałów budowlanych związanych z modernizacją systemu grzewczego i modernizacją systemu ciepłej wody użytkowej w budynku użyteczności publicznej. Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich jest wymagane): Zakres prac obejmuje kompleksową modernizację systemu grzewczego i modernizację systemu ciepłej wody użytkowej w budynku użyteczności publicznej na które składają się następujące materiały i prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne: kotły gazowe kondensacyjne, stojące, pracujące w kaskadzie o łącznej mocy 500 kW, instalacja c.o. wraz z armaturą i potrzebnym osprzętem. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej konieczne jest zainstalowanie zasobników o łącznej pojemności 3000l, wspomaganych przez system solarny. Kocioł gazowy kondensacyjny (2 szt.). Parametry i funkcjonalność: - moc 250 kW - palnik promiennikowy - efektywność energetyczna do 109% - sprawność znormalizowana min. 106% przy parametrze 75/60 - komora spalania zorientowana pionowo z nierdzewnej stali szlachetnej - palnik gazowy uchylny lub możliwy do zdemontowania - możliwość niezależnego powrotu do kotła z obiegów wysoko- i niskotemperaturowych - brak konieczności zachowania minimalnej temperatury powrotu - zużycie gazu ziemnego dla jednego kotła nie powinno przekroczyć 24 m3/h) - wartości emisji dla szkodliwych tlenków azotu (NOx) - poniżej 38 mg/kWh dla jednego urządzenia - komunikacja między kaskadą kotłów powinna odbywać się przez system sterowania obsługujący funkcję dostępu do sieci internetowej, mający możliwość generowania krzywej grzewczej na podstawie prognozy pogody Pompy elektroniczne - rozbudowany typoszereg średnich i dużych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych wyposażonych w urządzenia do komunikacji i silniki z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, Parametry i funkcjonalność: - automatyczne analizowanie stanu instalacji grzewczej, znajdowanie optymalnych ustawień i dostosowywanie w sposób ciągły parametrów pracy do zmian zapotrzebowania - sterowane i monitorowane z zew. poprzez moduły rozszerzające - zintegrowana przetwornica częstotliwości - samoodpowietrzający się korpus pompy - korpus pompy ze stali nierdzewnej C.O. i armatura (w tym automatyka i osprzęt) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych kotłów, pomp: -stacje uzdatniania wody -sprzęgło hydrauliczne -systemy zabezpieczenia i detekcji gazu, zawory trójdrogowe i mieszające -naczynia przeponowe -grupy bezpieczeństwa -pompy -odmulacze -filtry wodne i gazowe -manometry -zawory zwrotne -czujniki min poziomu wody -czujniki typu NTC, STB -rury, kształtki System solarny o powierzchni (całkowitej) 37,8 m2. Łączny stopień pokrycia wynosi: 54,5 %. Całkowity uzysk z powierzchni kolektora: 20 874,4 kWh. Parametry i funkcjonalność: kolektor płaski, przeszklony do termicznego wykorzystania energii słonecznej - powierzchnia całkowita 2,52 m2 - efektywność optyczna minimum 84% - szkło solarne z powierzchnią antyrereksyjną (AR) - kolektor płaski pionowy z absorberem aluminiowym i meandrem miedzianym - układ pionowy i poziomy - do montażu na dachu nachylonym, na dachu płaskim lub w dachu - aluminiowy, całopowierzchniowy absorber z wysoce selektywną powłoką - miedziany meander - rama aluminiowa bez łączeń śrubowych. Poszczególne panele łączone w systemie szybkozłączy - izolacja cieplna Zasobniki 1000 l (3 szt.). Charakterystyka i funkcjonalność: - ze stali, emaliowane wewnętrznie - 2 gładkorurowe wężownice cieplne, emaliowane, wbudowane na stałe, o powierzchni wężownic min.: 24l i 42l - anoda elektroniczna Correx lub równoważna, aktywna z zasilaniem zewnętrznym, wbudowana - izolacja zasobnika, kołnierz dolny jako kołnierz do oczyszczania lub do montażu kołnierzowej grzałki elektrycznej; kołnierz górny jako dodatkowy kołnierz do czyszczenia lub do montażu kołnierzowej grzałki elektrycznej - izolacja cieplna z włókniny poliestrowej z płaszczem foliowym - kanał czujnikowy - z termometrem Zamówienie dotyczy zakupu, instalacji, materiałów budowlanych i przeprowadzenia robót budowlanych. W przypadku pytań dotyczących szczegółów przedmiotu zamówienia należy skontaktować się z Zamawiającym. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie funkcjonalności, jakości oraz parametrów. W związku z realizacją projektu p.t. „Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach” realizowanego w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup prac budowlanych, instalacyjnych i adaptacyjnych oraz materiałów budowlanych związanych z modernizacją systemu grzewczego i modernizacją systemu ciepłej wody użytkowej w budynku użyteczności publicznej.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 do oferty

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!