Preloader image

Ogłoszenie OG-2219733
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów jednorazowych, środków dezynfekcyjnych i leków na potrzeby realizacji projektu

Dane ogłoszenia
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów jednorazowych, środków dezynfekcyjnych i leków na potrzeby realizacji projektu
Organizator SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.09 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Produkty farmaceutyczne
Identyfikator -
Opis Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 9 maja 2018 r. do godziny 12:00 2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą poczty tradycyjnej/kuriera (liczy się data wpływu) na poniższy adres Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA sp. z o.o. sp. k. ul. Witolda 6 B 35 – 302 Rzeszów XII . OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 9 MAJA 2018 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Zamawiającego. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli Oferty w przedmiotowym postępowaniu, za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej lub numer fax wskazany przez Wykonawców w Ofertach oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert i wyborze najkorzystniejszej Oferty. 2. Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli: a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz jego załączników; b. zawiera błędy w obliczeniu ceny; c. nie zawiera wymaganych zapytaniem ofertowym danych, informacji, dokumentów itp. 3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu na złożenie Ofert. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów jednorazowych wykazanych w Załączniku 1 do niniejszego zapytania Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy/dostawców leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów jednorazowych wykazanych w Załączniku 1 do niniejszego zapytania
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 4 Projekt umowy
2. Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań
3. Załącznik nr 2 formularz ofertowy
4. Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
5. ZAPYTANIE OFERTOWE

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!