Preloader image

Ogłoszenie OG-2219782
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanej z realizacją Projektu „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I”

Dane ogłoszenia
Tytuł Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanej z realizacją Projektu „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I”
Organizator KONGREGACJA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W TRZEBNICY
Bochenka 30, 55-100 Trzebnica
woj. dolnośląskie, Poland
Publikacja 2018.05.01 00:00
Termin składania 2018.05.09 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Nadzór nad robotami budowlanymi
Usługi nadzoru budowlanego
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
Usługi nadzorowania placu budowy
Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30; 55-100 Trzebnica (sekretariat Kongregacji – s. Raphael), wejście północne - od strony bazyliki. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 9.05.2018 r. do godz. 12:00 na adres Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30; 55-100 Trzebnica (sekretariat Kongregacji – s. Raphael), wejście północne - od strony bazyliki. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30; 55-100 Trzebnica, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 1.Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej dokumentacji przetargowej oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną/ymi zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy). 4 Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej. 5 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 6 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być: 6.1 opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, 6.2 zaadresowana na adres: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy ul. Ks. Dz. W. Bochenka; 30 55-100 Trzebnica 6.3 oznakowana: OFERTA - „Wykonanie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanej z realizacją Projektu „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi wykonywanymi w ramach projektu pn. Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztor w Trzebnicy – Pomnika Historii celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIŚ.08.01-00-00-1095/16-00 w ramach działania 8.1. oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020, w ramach której pełnione będą nadzory: 1. Nadzór nad pracami robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi obejmującymi konserwację i rewitalizację pomieszczeń i krużganków klasztornych zlokalizowanych na poziomie parteru klasztoru – wokół wirydarza północnego i w strefach wejść do klasztoru oraz pomieszczenia na poziomie przyziemia - w strefie wejścia wschodniego do klasztoru wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – część A 2. Nadzór nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi obejmującymi konserwacją i rewitalizacją wieży północnej klasztoru od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej – część B 3. Pełna dokumentacja określająca zakres robót budowlanych i prac konserwatorskich (obejmująca: projekty budowlane, dokumentację wykonawczą, wyniki badań konserwatorskich i program prac konserwatorskich, badania zasolenia i zawilgocenia ścian oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) opisująca zakres prac objętych usługą nadzoru nad robotami budowlanymi znajduje się na stronie internetowej beneficjenta - link: http://boromeuszki.pl/projekty-ue/ Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanej z realizacją Projektu „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I”.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zał 4 - Formularz ofertowy
2. Zał 3 - Wykaz osób
3. Zał 2 - Wykaz usług
4. Zał 1 - Wzór Oświadczeń
5. Załączniki 1-5
6. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!