Preloader image

Ogłoszenie OG-2219784
Dostawa Plotera UV i Frezarki CNC

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa Plotera UV i Frezarki CNC
Organizator RAFAŁ PLUTA FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA ERGRAF PLUS
Rzeszowska 120, 39-200 Dębica
woj. podkarpackie, Poland
Publikacja 2018.05.01 00:00
Termin składania 2018.05.09 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Drukarki i plotery
Identyfikator -
Opis 1.Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 120G w terminie do 09 maja 2018 roku do godz. 14:00. 2.Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału, zostaną przez Zamawiającego zwrócone. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 maja 2018 roku o godzinie 14:30, w siedzibie Zamawiającego tj. 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 120G 4.Otwarcie ofert jest jawne. 5.Zaleca się, aby oferta została przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy” do niniejszego zapytania. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy. 6.Oferta przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy” wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Wszystkie wypełnione strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami, winny być parafowane przez Wykonawcę, ponumerowane oraz trwale spięte, co uniemożliwi ich samoczynną dekompletację 7.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1)Dokumenty, w tym instrukcje sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 2)Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką. 3)Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią imienną). 4)Załączniki do oferty, muszą być również parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5)Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 8.Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem 9.Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę Plotera UV i Frezarki CNC” Nie otwierać przed 09 maja 2018 rok, godz. 14:00”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. W przypadku braku ww. danych na kopercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku"Zapytanie ofertowe na dostawę plotera UV i frezarki CNC" 1.Wykonawca składa ofertę odpowiadającą treści zapytania ofertowego. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne GRUPY ASORTYMENTOWE. Każda GRUPA ASORTYMENTOWA będzie rozpatrywane indywidualnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej GRUP ASORTYMENTOWYCH. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 5.Wymagany termin związania z ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Celem zamówienia jest wyłonienie WYKONAWCY na Dostawę Plotera UV oraz Frezarki CNC. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Postępowanie jest prowadzone na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r. w oparciu o zasadę konkurencyjności w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Zapytanie ofertowe na dostawę plotera UV i frezarki CNC

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!