Preloader image

Ogłoszenie OG-2219849
Dostawa i montaż stacji poboru prób ścieków na oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa i montaż stacji poboru prób ścieków na oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach
Organizator KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O.
Wandy 6, 40-322 Katowice
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.18 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Aparatura do wykrywania i analizy
PH-metry
Roboty instalacyjne elektryczne
Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
Identyfikator -
Opis 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.05.2018 r. do godz.10:00 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 40-322 Katowice ul. Wandy 6 Oferta w postępowaniu na: „Dostawa i montaż stacji poboru prób ścieków na oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach” nr referencyjny: KIWK/TOt/18/I/2018/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.38_STACJE POBORU PRÓB Nie otwierać przed dniem: 18.05.2018 r. godzina 10:15 3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1. 1.Przedmiotem zamówienia jest : „Dostawa i montaż stacji poboru prób ścieków na oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach” Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch stacji do poboru prób ścieków, pozwalających na zgodne z wymaganiami Prawa wodnego i normami pozyskiwanie próbek ścieków do analiz laboratoryjnych potwierdzających efekty pracy OŚ Podlesie w Katowicach, ul. Zaopusta 70. Zakres zamówienia obejmuje: - dostawę urządzeń - dwóch stacji do poboru prób ścieków wraz z oprzyrządowaniem, - montaż urządzeń, w tym: posadowienie na istniejących podestach, instalację wszystkich elementów, podłączenie do zasilania, - uruchomienie urządzeń, - przeszkolenie pracowników. 2.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nowe urządzenia, nie starsze niż 2018 rok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6, 6A i 6B do SIWZ. 3.Gwarancja na urządzenia musi obejmować okres minimum 2 lat. 4.Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Dodatkowe przedmioty: 38430000-8 Aparatura do wykrywania i analizy 38416000-4 pH-metry 45310000-3Roboty instalacyjne elektryczne 51210000-7Usługi instalowania urządzeń pomiarowych Przedmiotowe zamówienie ma na celu zapewnienie możliwości pozyskiwania, zgodne z wymaganiami Prawa wodnego i normami, prób ścieków surowych dopływających do oczyszczalni i oczyszczonych w procesach prowadzonych na obiekcie, do analiz laboratoryjnych potwierdzających efekty pracy obiektu.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 6B do SIWZ_IOBP_-_Katowickie_Wodociagi_SA
2. Załącznik nr 6A do SIWZ_rysunki_schematy_zdjęcia
3. Załącznik nr 6 do SIWZ_OPZ _OS Podlesie_wniosek IV_zad 38-2_19022018
4. Załącznik nr 5 do SIWZ_wzór umowy
5. Załączniki nr 1-4 do SIWZ_wersja edytowalna
6. SIWZ
7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_02052018

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!