Preloader image

Ogłoszenie OG-2219875
Dostawa etykieciarki i dozownicy

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa etykieciarki i dozownicy
Organizator APN COSMETICS ANNA SADOWSKA NORBERT GLINKOWSKI SPÓLKA JAWNA
Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.06.04 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Maszyny przemysłowe
Identyfikator -
Opis Oferta musi zawierać co najmniej: - informacje o cenie - informacje o przedmiocie oferty przedstawione w sposób umożliwiający weryfikację zgodności oferty z przedmiotem zapytania ofertowego - informacje o przedmiocie oferty przedstawione w sposób umożliwiający ocenę wg przedstawionych kryteriów oceny ofert - informację o terminie realizacji zamówienia - pełną nazwę Wykonawcy, adres jego siedziby, numer telefonu, adres e-mail - załączniki wg opublikowanych wzorów - datę sporządzenia oferty - aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji i działalności gospodarczej, nie starsze niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki - pełnomocnictwo*, jeśli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę Dokumenty oznaczone * powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty wystawione w języku obcym, należy złożyć w formie odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski, poświadczone przez wykonawcę. Oferta jest składana w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi być podpisana, opatrzona datą i pieczątką firmową. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawy własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać parafowane przez Wykonawcę wraz z pieczątką i datą. Koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem ponosi składający ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma, przed upływem terminu składania ofert, pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Oferty należy składać do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 na adres wskazany przez Zamawiającego: 90 – 001 Łódź, ul. Szczawnicka 13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się moment dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy podać numer zapytania ofertowego tj. 2/2.3.1/2018 oraz numer i nazwę części przedmiotu zamówienia. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień bądź uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. dozownicy do produktów o lepkości od 100cP do 50 000 cP oraz 1 szt. etykieciarki do opakowań okrągłych i stożkowych po obwodzie, etykietowania słoików na wieczku oraz opakowań płaskich przód/tył. Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia: I część przedmiotu zamówienia 1 szt. dozownicy do produktów o lepkości od 100cP do 50 000 cP: 1.Zakres dozy 30-1000ml 2.Maksymalna średnica opakowania 105 mm 3.Maksymalna wysokość opakowania 250 mm 4.Pojemność leja na produkt 2x30L 5.Moc zainstalowana 2 kW 6.Zasilanie elektryczne trójfazowe 7.Zużycie sprężonego powietrza 60 l/min 8.Wydajność dla słoików 1600 -1800 op/godz. 9.Wydajność dla płynów pakowanych w butelki do 1000 opakowań 150 ml na godzinę 10.Maksymalna długość urządzenia: 3 200 mm 11.Maksymalna szerokość urządzenia: 1 455 mm II część przedmiotu zamówienia 1 szt. etykieciarki do opakowań okrągłych i stożkowych po obwodzie, etykietowania słoików na wieczku oraz opakowań płaskich przód/tył: 1.Szafa sterownicza - 1 szt. 2.Transporter płytkowy (2040 mm/101 mm) z możliwością regulacji wys. oraz regulowaną prędkością z poziomu panelu operatora – 1 szt. 3.Transporter górny (dociskowy) z klawiaturą i nieścieralnym pasem - 1 szt. 4.Aplikator etykiet (lewa/prawa) z mocowaniem pod drukarkę atramentową – 2 szt. 5.Obrotnica opakowań okrągłych - 1 szt. 6.Rolki doklejające obrotnicy - 1 szt. 7.Pozycjonery opakowań umożliwiający pozycjonowanie +/-0,5mm - 1 kpl. 8.Separator opakowań - 1 kpl. 9.Czujnik separatora (refleksyjny) - 1 szt. 10.Czujnik produktu (refleksyjny) - 1 szt. 11.Regulacje prętowe XY aplikatorów - 2 kpl. 12.Regulacje prętowe XY pozycjonerów - 1 kpl. 13.Czujnik etykiety przeźroczystych - 2 szt. 14.Maksymalna długość urządzenia: 2 040 mm 15.Maksymalna szerokość urządzenia: 1 705 mm Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Celem zamówienia jest realizacja dostaw w ramach projektu „Wdrożenie do produkcji firmy APN Cosmetics innowacyjnej linii kosmetyków z wykorzystaniem ekstraktu z borówki amerykańskiej”.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!