Preloader image

Ogłoszenie OG-2219965
Dostawa elementów służących do budowy prototypu urządzenia do osuszania murów metodą histerezy kapilarnej

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa elementów służących do budowy prototypu urządzenia do osuszania murów metodą histerezy kapilarnej
Organizator SILTEN TERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.11 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze
Krany, kurki, zawory i podobna armatura
Elektryczne siłowniki zaworowe
Zawory bezpieczeństwa
Rury i osprzęt
Urządzenia sterujące procesem przemysłowym
Identyfikator -
Opis Ofertę w należy składać poprzez jeden, dogodny dla Oferenta sposób: 1.za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: SILTEN TERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Harcerska 30 05-820 Piastów 2.dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego tj. ul. Harcerska 30 05-820 Piastów 3.przesłać skan oferty na adres: siltenpolska@gmail.com Oferty należy składać do dnia: 11.05.2018. Oferty otrzymane po terminie nie podlegają ocenie. W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty polskiej bądź kuriera decyduje data wpływu do siedziby a nie data nadania. Oferta spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu sporządzana jest według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zapytania. Oferta musi zawierać następujące elementy: 1.Datę przygotowania i termin ważności ofert. 2.Cenę netto i brutto przedmiotu całego zamówienia oraz za poszczególne elementy. 3.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu. 4.Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu kryteriów wyboru oferty (cena netto, czas dostawy w dniach od podpisania umowy). 5.Dane osoby do kontaktu. 6.Specyfikacja techniczna poszczególnych elementów będących przedmiotem zamówienia. 7.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. W przypadku złożenia oferty w obcej walucie, przeliczenie waluty na PLN odbędzie się wg średniego bieżącego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu otwarcia oferty. Wymagamy, aby cena podana na ofercie zawierała jedynie koszty zakupu przedmiotu zamówienia, nie może zawierać kosztów dostawy i montażu urządzeń. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2018. Zamawiający zweryfikuje złożone oferty pod kątem spełnienia wymogów określonych w zapytaniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów służących do budowy prototypu urządzenia do osuszania murów metodą histerezy kapilarnej, w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego sposobu osuszania murów metodą histerezy kapilarnej oraz skonstruowanie urządzenia do zastosowania tej metody” w ramach Osi Priorytetowej I „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” dla Działania 1.2 „Projekty badawczo-rozwojowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem zamówienia jest wybór Dostawcy elementów służących do budowy prototypu urządzenia do osuszania murów metodą histerezy kapilarnej, w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego sposobu osuszania murów metodą histerezy kapilarnej oraz skonstruowanie urządzenia do zastosowania tej metody” w ramach Osi Priorytetowej I „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” dla Działania 1.2 „Projekty badawczo-rozwojowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik 3 - Oświadczenie Dostawcy 2
2. Załącznik 2 - Oświadczenie Dostawcy
3. Załącznik 1 - Formularz oferty
4. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!