Preloader image

Ogłoszenie OG-2220018
Zapytanie ofertowe nabycie 12 środków trwałych (podzielonych na V części) na potrzeby projektu firmy Laminopol spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2

Dane ogłoszenia
Tytuł Zapytanie ofertowe nabycie 12 środków trwałych (podzielonych na V części) na potrzeby projektu firmy Laminopol spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2
Organizator LAMINOPOL SP. Z O.O.
Szczecińska 58B, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.06.04 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj -
Kategorie Maszyny przemysłowe
Identyfikator -
Opis 1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: centrala@laminopol.com i/lub jakub.pawlak@laminopol.com 2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3.Oferta musi być ważna minimum do 31 sierpnia 2018 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy. 4.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”. 5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona. 6.W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona. 7.Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie: a)pisemnej, b)elektronicznej – rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail. 8.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 9.Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy. 10.Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców. Przedmiotem zamówienia jest nabycie 12 środków trwałych (podzielonych na V części) na potrzeby projektu firmy Laminopol spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2 Nabycie 12 środków trwałych (podzielonych na V części) na potrzeby projektu firmy Laminopol spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załączniki_02052018
2. Zapytanie_ofertowe_02052018

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!