Preloader image

Ogłoszenie OG-2220098
Obróbka mechaniczna odlewu lemiesza docelowego z monolityczną strefą kompozytową

Dane ogłoszenia
Tytuł Obróbka mechaniczna odlewu lemiesza docelowego z monolityczną strefą kompozytową
Organizator INNERCO SP.Z O.O.
Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.11 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Mechaniczne usługi inżynieryjne
Obróbka metali
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: INNERCO Sp. Z o.o. ul. Jadwigi Majówny 43a 30-298 Kraków Termin składania ofert mija z dniem: 11.05.2018 r. o godz. 23:59 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie e – mail na adres: bartosz.badowski@innerco.com.pl lub w formie pisemnej osobiście/ pocztą/ za pomocą kuriera na adres INNERCO Sp. z o.o., ul. Jadwigi Majówny 43A, 30-298 Kraków. W celu dochowania terminu składania ofert liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub dostarczenia oferty za pomocą wiadomości e-mail. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione ze strony Oferenta i opatrzone pieczęcią firmową. W przypadku ofert przesłanych w formie e-mail konieczne jest załączenie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty. Oferty niepodpisane lub bez pieczęci firmowej zostaną odrzucone. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego. Przedmiotem zamówienia jest obróbka mechaniczna odlewu lemiesza docelowego z monolityczną strefą kompozytową, w tym frezowanie oraz szlifowanie zgodnie z rysunkiem technologicznym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego. Ze względu na obecność twardych faz ceramicznych w postaci TiC (do 50% objętościowych) w obszarze monolitycznej strefy kompozytowej oraz kształtu produktu wskazane jest zastosowanie szlifierki . Celem zamówienia jest wykonanie obróbki mechanicznej odlewu lemiesza docelowego z monolityczną strefą kompozytową. Usługa realizowana jest w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultraodpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/Fe” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. FORMULARZ OFERTY
2. FORMULARZ OŚWIADCZENIA

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!