Preloader image

Ogłoszenie OG-2220106
Zapytanie ofertowe na objęcie stanowiska Członek personelu kluczowego - główny projektant jachtu

Dane ogłoszenia
Tytuł Zapytanie ofertowe na objęcie stanowiska Członek personelu kluczowego - główny projektant jachtu
Organizator ECOPROTECH SP. Z O.O.
Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.10 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj -
Kategorie Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Identyfikator -
Opis 1. Osoby zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie ofert osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysłanie za pośrednictwem poczty/kuriera pod adresem: Ecoprotech sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 94/6, 71-670 Szczecin, z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/4.1.2/2018 w dniach od 02.05.2018 do 10.05.2018. Oferta może być również złożona drogą elektroniczną na adres biuro@ecoprotech.com.pl w terminie do 10.05.2018 r. 2. Za datę złożenia oferty uważać się będzie datę dostarczenia oferty do Zamawiającego. 3. Oferent nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po jej złożeniu. 4. Wyłonienie wykonawcy nastąpi w terminie do 3 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 5. Złożona oferta musi zawierać minimum 90-dniowy termin związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, w zamkniętej kopercie opisanej danymi nadawcy, odbiorcy oraz adnotacją wskazaną w punkcie X ust. 1. 7. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej. 8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. 9. Oferta powinna zostać podpisana przez Oferenta. Zakres obowiązków osoby pełniącej rolę Członek personelu kluczowego -główny projektant jachtu: 1. Prowadzenie badań nad kształtowaniem struktury przestrzennej jachtu z napędem wodorowym 2. Opracowanie konstrukcji jachtu wodorowego 3. Opracowanie modeli 3D konstrukcji 4. Opracowanie dokumentacji technicznej 5. Opracowanie projektu koncepcyjnego jachtu, 6. Wsparcie w pracach projektowych i konstrukcyjnych kadłuba oraz systemó w napędu i sterowania Celem zamówienia jest wybór i zatrudnienie osoby na stanowisku Członek personelu kluczowego - główny projektant jachtu w zespole naukowo-badawczym na podstawie umowy zlecenia, planowanego projektu pt. "Jacht motorowy z dwupaliwowym, hybrydowym systemem napędowym z ogniwem wodorowym” o dofinansowanie którego Wnioskodawca aplikuje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!