Preloader image

Ogłoszenie OG-2220113
Wykonanie kontroli obiektów budowlanych będących własnością UDT zgodnie

Dane ogłoszenia
Tytuł Wykonanie kontroli obiektów budowlanych będących własnością UDT zgodnie
Organizator Urząd Dozoru Technicznego
Szczęśliwicka 34, 00-001 Warszawa
woj. mazowieckie,
Publikacja 2018.05.02 14:55
Termin składania 2018.05.09 11:44
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie -
Identyfikator -
Opis Urząd Dozoru Technicznego prosi o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzeniekontroli obiektów budowlanych będących własnością UDT zgodnie z pozycjami wymienionymi w formularzu ofertowym, który stanowizałącznik nr 1 do Zapytania.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli obiektów budowlanychbędących własnością UDT zgodnie z ustawą Prawo budowlane(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z póź. zm.) art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a i b oraz ust.1 pkt 2 wyłącznie w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności doużytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jegootoczenia.Dane obiektów budowlanych zgodne z załącznikiem dozapytania ofertowego.Cena powinna zawierać:- ryczałtową wartość kontroli okresowej netto ibrutto określoną w załączniku do zapytania,- zrealizowanie kontroli obiektów budowlanych,- sporządzenie protokołów z kontroli okresowej,- wszystkiepozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. Faktura za usługę będzie wystawiona zgodnie zzaakceptowaną ofertą cenową i zamówieniem jakiego dokona Zamawiający – UrządDozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 34. Zostanieona uregulowana przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przezZamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Pozostałe warunki realizacjizamówienia określają „Istotne Postanowienia Umowy”, będące załącznikiem doniniejszego Zapytania ofertowego. Termin nadsyłaniaofert upływa 09 maja 2018 r. UWAGI:Ofertę wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 doZapytania należy opatrzyć datą, pieczęcią firmową, podpisem osoby upoważnionejoraz po zeskanowaniu (w pliku PDF) przesłać do dnia 09.05.2018 r. za pośrednictwem platformy Open Nexus.W przypadku pytań proszę o kontakt z osobąodpowiedzialną za realizacje zamówienia ze strony UDT: Paweł Laskus, tel.: 662 179025, e-mail: pawel.laskus@udt.gov.pl
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. formularz.pdf
2. umowa.pdf

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!