Preloader image

Ogłoszenie OG-2220123
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wysokiem

Dane ogłoszenia
Tytuł Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wysokiem
Organizator Urząd Gminy Wysokie
Nowa 1, 23-145 Wysokie
woj. lubelskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.18 10:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj -
Kategorie Roboty budowlane
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Instalowanie centralnego ogrzewania
Izolacja cieplna
Roboty na placu budowy
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Roboty malarskie
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Ochrona odgromowa
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Betonowanie konstrukcji
Tynkowanie
Kładzenie i wykładanie podłóg
Betonowanie
Roboty kamieniarskie
Montaż konstrukcji metalowych
Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Identyfikator -
Opis
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. Nr 1a do SIWZ- Dokumentacja projektowa- Roboty dociepleniowe budynku Zespołu Szkół w Wysokiem
4. Zał. Nr 1b do SIWZ-Dokumentacja projektowa-Roboty elektryczne w budynku Zespołu Szkół w Wysokiem
5. Zał. Nr 1c do SIWZ-Dokumentacja projektowa-Roboty c.o. w budynku Zespołu Szkół w Wysokiem
6. Zał. Nr 1d do SIWZ-Dokumentacja projektowa-Roboty dociepleniowe w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wysokiem
7. Zał. Nr 2a do SIWZ- Projekt umowy w zakresie części 1 i 2 zamówienia
8. Zał. Nr 2b do SIWZ-Projekt umowy w zakresie części 3 i 4 zamówienia
9. Zał. Nr 3 do SIWZ-Wzór Formularza ofertowego
10. Zał. Nr 4 do SIWZ-Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
11. Zał. Nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
12. Zał. Nr 6 do SIWZ- Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej
13. Zał. Nr 7 do SIWZ- Wzór wykazu robót budowlanych
14. Zał. Nr 8 do SIWZ- Wzór wykazu osób

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!