Preloader image

Ogłoszenie OG-2220164
Organizacja spotkań z kontrahentami w Nowym Jorku podczas indywidualnej misji gospodarczej do kraju perspektywicznego USA

Dane ogłoszenia
Tytuł Organizacja spotkań z kontrahentami w Nowym Jorku podczas indywidualnej misji gospodarczej do kraju perspektywicznego USA
Organizator DUE JAROSŁAW KOWALIK
Nawojowska 206, 33-300 Nowy Sącz
woj. małopolskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.11 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj -
Kategorie Usługi w zakresie organizacji imprez
Identyfikator -
Opis 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 maja 2018r. do godz.: 10:00. 2. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. 3. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone składającemu, bez rozpatrywania. 4. Oferty należy składać: a) osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Nawojowskiej 206, 33-300 Nowy Sącz; b) pocztą elektroniczną wysyłając na adres: office@design-due.com; c) pocztą tradycyjną wysyłając na adres: DUE Jarosław Kowalik, ul. Nawojowska 206, 33-300 Nowy Sącz. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Nawojowska 206, 33-300 Nowy Sącz. 6. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) oraz na stronie internetowej Zamawiającego. - Termin związania ofertą: do dnia 18.05.2018r. - Oferta powinna być sporządzona pisemnie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. - Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty. - W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. - Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. - Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego oraz innych oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2). - Wykonawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3). - Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w zapytaniu i przygotowania oferty zgodnie z określonymi wymaganiami w Zapytaniu ofertowym. - Jeden Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. - Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. - W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po upływie ostatecznego terminu składania ofert. - Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. - Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty. - Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Organizacja spotkań z kontrahentami w Nowym Jorku podczas indywidualnej misji gospodarczej do kraju perspektywicznego USA Organizacja spotkań z kontrahentami w Nowym Jorku podczas indywidualnej misji gospodarczej do kraju perspektywicznego USA
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik numer 1
3. Załącznik numer 2
4. Załącznik numer 3

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!