Preloader image

Ogłoszenie OG-2220166
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Obsługa żurawi przenośnych HDS (kat. II Ż) wraz z egzaminem kwalifikacyjnym dla 15 osób z branży Budownictwo, w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.0,3.03.01-22-0011/16 p.n. „Nowoczesna edukacja w Sercu Kaszub” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dane ogłoszenia
Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Obsługa żurawi przenośnych HDS (kat. II Ż) wraz z egzaminem kwalifikacyjnym dla 15 osób z branży Budownictwo, w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.0,3.03.01-22-0011/16 p.n. „Nowoczesna edukacja w Sercu Kaszub” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Organizator POWIAT KOŚCIERSKI
woj. pomorskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.10 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Usługi szkolenia zawodowego
Identyfikator -
Opis 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej następująco: OFERTA DOTYCZY: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Obsługa żurawi przenośnych HDS (kat. II Ż) wraz z egzaminem kwalifikacyjnym dla 15 osób z branży Budownictwo, w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.03.03.01-22-0011/16 p.n. „Nowoczesna edukacja w Sercu Kaszub” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. NIE OTWIERAĆ PRZED 10.05.2018 r. godz. 11.30”. 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 2, Wydziale Organizacyjnym, w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie w terminie do dnia 10.05.2018 r. do godz. 11:00. Adres siedziby Zamawiającego: ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 1, w dniu 10.05.2018 r. o godz. 11.30. 1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pn. Obsługa żurawi przenośnych HDS (kat. II Ż) wraz z egzaminem kwalifikacyjnym. Kurs będzie się odbywać w ramach projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami kursu będą uczniowie branży budowlanej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z określeniem terminu jego realizacji, stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Kurs obsługi żurawi przenośnych ma na celu uzyskanie przez uczestników kursu umiejętności do samodzielnej obsługi żurawi przenośnych HDS oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania kwalifikacji w przedmiotowym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 849, z późn. zm.).
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załączniki wersja edytowalna - nr 2,3,4,6,7,8
2. Ogłoszenie z załącznikami

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!