Preloader image

Ogłoszenie OG-2220168
Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz Dzwonnicy w Wiślicy w ramach projektu "Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego"

Dane ogłoszenia
Tytuł Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz Dzwonnicy w Wiślicy w ramach projektu "Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego"
Organizator MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.15 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
Identyfikator -
Opis Miejsce i data składania ofert: 1.Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale VI zapytanie ofertowego, należy złożyć do dnia 15.05.2018 r. do godziny 13:00 w Muzeum Narodowym w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce. 2.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w punkcie 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2018 r. o godzinie 13:15 w siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce. Sposób składania ofert: 1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 4.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5.Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej zawartość i sposób sporządzenia musi być zgodny z postanowieniami zapytania ofertowego. 6.Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 7.Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się dokonywania poprawek za pomocą korektora. 8.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 9.Ilekroć w zapytaniu ofertowym, a także w załącznikach, występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa. 10.Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 11.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 14.Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. 15.Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 16.Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: a/ adres Zamawiającego: Muzeum Narodowe w Kielcach, 25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1 b/ napis: „Oferta na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz Dzwonnicy w Wiślicy. Nie otwierać przed 15.05.2018 r. godz. 13:15” c/ imię i nazwisko lub nazwa (firma) oraz dokładny adres (siedzibą) Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy technicznej uwzględniającej oddziaływanie wywołane wykonaniem planowanej rozbudowy obiektu w formie korytarza podziemnego wokół Kolegiaty i Dzwonnicy w Wiślicy na podstawie projektu pn. „Przebudowa oraz rozbudowa pawilonu archeologicznego przy ul. Batalionów Chłopskich wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, ale bez zmiany użytkowania oraz przebudowa i rozbudowa ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty oraz zabezpieczenia konstrukcyjne i przeciwwilgociowe murów fundamentowych i przyziemia kolegiaty i dzwonnicy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, ale bez zmiany użytkowania” i stwierdzającej stan trwałości i bezpieczeństwa oraz przydatności do użytkowania przy uwzględnieniu stanu podłoża gruntowego. Celem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej uwzględniającej oddziaływanie wywołane wykonaniem planowanej rozbudowy obiektu w formie korytarza podziemnego wokół Kolegiaty i Dzwonnicy w Wiślicy na podstawie projektu pn. „Przebudowa oraz rozbudowa pawilonu archeologicznego przy ul. Batalionów Chłopskich wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, ale bez zmiany użytkowania oraz przebudowa i rozbudowa ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty oraz zabezpieczenia konstrukcyjne i przeciwwilgociowe murów fundamentowych i przyziemia kolegiaty i dzwonnicy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, ale bez zmiany użytkowania” i stwierdzającej stan trwałości i bezpieczeństwa oraz przydatności do użytkowania przy uwzględnieniu stanu podłoża gruntowego.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 4
2. Załączniki nr 1 i nr 2 w wersji edytowalnej
3. Załącznik nr 6
4. Załącznik nr 5
5. Zapytanie ofertowe + zał. 1-3

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!