Preloader image

Ogłoszenie OG-2220182
Zakup materiałów operacyjnych

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup materiałów operacyjnych
Organizator MEGATECH TECHNOLOGY
woj. łódzkie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.06.04 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Elektroniczne elementy składowe
Czujniki elektryczne
Metale zwykłe
Izolatory i osprzęt izolujący
Produkty chemiczne
Rury i osprzęt
Identyfikator -
Opis 1. Oferty należy złożyć do dnia 04.06.2018r. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 4. Oferty należy składać mailem (oferty@mttechnology.pl) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres siedziby Spółki: ul. Powstańców Śląskich 4; 42-660 Kalety); 5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w zapytaniu adres mailowy. 6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie. 7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. 8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia 25.05.2018r. 9. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Andrzej Szojda. 10. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia). 11. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 12. Do formularza oferty należy dołączyć: a.Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych punkcie V.1. i V.2. niniejszego zapytania. Zapytanie dotyczy zakupu następujących materiałów operacyjnych: (1) TRANZYSTORY , UKŁADY SCALONE , REZYSTORY, KONDENSATORY, DIODY / CPV 31711100-4 1.1. TYRYSTORY, MODUŁY TYRYSTOROWE I DIODOWE, TRANZYSTORY IGBT I MOSFET / CPV 31711100 1.2 TRANZYSTORY , UKŁADY SCALONE , REZYSTORY, KONDENSATORY, DIODY / CPV 31711100-4 (2) INNE ELEMENTY ELEKTRONICZNE OD TYCH SAMYCH DOSTAWCÓW CO PKT.1 NP. TRANSOPTORY, ŚWIATŁOWODY, PRZEWODY , ZŁĄCZA, POTENCJOMETRY ITD. / CPV 31711100-4 (3) CZUJNIKI / CPV 30237475-9 (4) METALE / CPV 14700000-8 (5) MATERIAŁY IZOLACYJNE / CPV 44111500-6 (6) CHEMIA / CPV 24000000-4 (7) RURY / CPV 44163000-0 SZCZEGÓŁOWA LISTA MATERIAŁÓW OPERACYJNYCH (WRAZ Z ICH ILOŚCIĄ) ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA W ZAŁĄCZENIU DO PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: "ZAPYTANIE_SZACOWANIE_MEGATECH_mat.operacyjne_SKAN". Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy ramowej bądź uruchomienie procedury zamówienia na kupno i dostawę surowców i materiałów operacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych dla projektu pt. „Opracowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC jako magazynu energii kinetycznej wraz z elementami infrastruktury zapewniającej doładowywanie magazynu oraz szybkie odzyskiwanie energii i przetwarzanie jej do formy i parametrów pozwalających na efektywne wykorzystywanie przez standardowe urządzenia” w okresie od zawarcia umowy ramowej z wybranym dostawcą do 31.08.2018r. Zastosowane zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy nie narzucają na Oferentów obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań a informują jedynie o minimalnych parametrach i standardach. Posługiwanie się pewnymi typami rozwiązań, nie ma charakteru obligatoryjnego a jedynie przykładowy. Wskazania względem oczekiwanych parametrów technicznych, oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zakup materiałów operacyjnych jest niezbędny do prawidłowej realizacji Projektu i osiągnięcia określonych celów w przedmiotowym projekcie. Celem zawarcia umowy ramowej jest zapewnienie stałych i optymalnych pod względem czasowym i finansowym dostaw surowców i materiałów operacyjnych. Poniżej przedstawiony katalog surowców i materiałów operacyjnych stanowi potencjalny przedmiot zamówienia realizowany w ramach umowy ramowej lub umów z więcej niż jednym Dostawcą. W związku ze specyfiką i zakresem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych w projekcie, Zamawiający nie ma technicznej możliwości dookreślenia docelowego asortymentu materiałów operacyjnych ani też docelowej ilości danego asortymentu. W związku z powyższym, poniższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że w zależności od wyników prac badawczo – rozwojowych może zaistnieć potrzeba dokonania zamówienia materiału operacyjnego (odpowiadającemu klasyfikacji kodowej) innego niż wskazany poniżej. Poniżej wskazane zestawienie surowców i materiałów operacyjnych zostało przygotowane z najwyższą starannością i jest adekwatne do zakresu zaplanowanych prac badawczych bezpośrednio związanych z realizacją projektu. Przygotowując ofertę należy uwzględnić ilości i rodzaju asortymentu jak również wziąć pod uwagę możliwość przekroczenia ilościowego (20%) w danej kategorii asortymentowej. W związku z realizacją projektu „Opracowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC jako magazynu energii kinetycznej wraz z elementami infrastruktury zapewniającej doładowywanie magazynu oraz szybkie odzyskiwanie energii i przetwarzanie jej do formy i parametrów pozwalających na efektywne wykorzystywanie przez standardowe urządzenia” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0326/16 INNOMOTO), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: POIR.01.02.00. Sektorowe programy B+R (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, MEGATECH TECHNOLOGY Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów operacyjnych.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. FORMULARZ_OFERTY_MEGATECH_mat.operacyjne_FINAL
2. ZAPYT.OFERTOWE_MEGATECH_mat.operacyjne_FINAL_SKAN

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!