Preloader image

Ogłoszenie OG-2220188
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, tabletów i laptopów do realizacji zajęć

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, tabletów i laptopów do realizacji zajęć
Organizator GMINA ŁONIÓW/CENTRUM OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŁONIOWIE
woj. świętokrzyskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.10 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Pomoce dydaktyczne
Urządzenia multimedialne
Różny sprzęt i artykuły biurowe
Identyfikator -
Opis 1.Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście/ za pośrednictwem operatora pocztowego/ kuriera w siedzibie Zamawiającego – AKME Consulting Krzysztof Pikor, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów w terminie do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 12.00. 2.Na opakowaniu należy zamieścić informacje dotyczące: Nazwy i adresu wykonawcy Nazwy i adresu zamawiającego Oraz adnotację: Oferta cenowa na: „Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, tabletów i laptopów do realizacji zajęć” w związku z realizacją projektu pt.: „Kuźnia Wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów Numer zapytania: ŁON/3/2018/WS 3.Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią 4.W przypadku nie zastosowanie się do powyższych wymagań Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia. 5.Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Szczegóły w Zapytaniu ofertowym 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, tabletów i laptopów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Kuźnia Wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego n lata 2014-2020. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, tabletów i laptopów oraz dostawę i montaż na miejsca wskazane przez Zamawiającego tj. do: Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej Świniarach. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 moduły: Moduł IDostawa sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania Moduł IIDostawa tabletów i laptopów z oprogramowaniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego Modułu (zwanego dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania 3.Zamówione wyposażenie musi być fabrycznie nowe. 4.Dostarczone wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem (wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do Zamawiającego w dniu dostawy zakupionych towarów). 5.Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 6.Dostarczone wyposażenie musi być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. 7.Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 8.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną części zamówienia lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Celem zamówienia jest doposażenie 2 szkół z Gminy Łoniów w sprzęt i wyposażenie TIK niezbędne do realizacji programów nauczania - zgodne z Reg. konkursu oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 7 – Ogólne warunki umowy
2. Załącznik nr 6 – Wykaz głównych usług
3. Załącznik nr 5a – Szczegółowy opis wyliczenia ceny oferty
4. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań
6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia
7. Załącznik nr 2 – Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
8. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
9. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!