Preloader image

Ogłoszenie OG-2220201
Badania przemysłowe w zakresie opracowania zestawu baterii li-ion

Dane ogłoszenia
Tytuł Badania przemysłowe w zakresie opracowania zestawu baterii li-ion
Organizator MELEX SP. Z O.O.
Inwestorów 25, 39-300 Mielec
woj. podkarpackie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.21 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Akumulatory litowe
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Identyfikator -
Opis 1.Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 2.Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: . a)Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. b)Wykaz zrealizowanych usług - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. c)Dokumenty potwierdzające wykazywane doświadczenie, o których mowa w pkt 5 ust. 3 lit a). 3.Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 4.Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert. 5.Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2018. 6.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 7.Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marek Szlęzak, tel: +48 661 476 910, email: marek.szlezak@melex.com.pl. 8.Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty, kuriera, posłańca w siedzibie firmy ul. Inwestorów 25, 39-300 Mielec lub mailem na adres marek.szlezak@melex.com.pl 9.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług badawczych. Specyfikacja: 1.Badania przemysłowe w zakresie opracowania zestawu baterii li-ion. Oferta musi uwzględniać: - Efekt przeprowadzonych badań w formie dokumentacji z prac badań przemysłowych w zakresie opracowania zestawu oraz model zestawu przekazany Zamawiającemu. zestaw baterii li-ion (jeden zestaw zawiera 10 modułów baterii z systemem szybkiej wymiany, układ sterujący, prostownik pokładowy, prostownik zewnętrzny szybkiego ładowania), Specyfikacja dla zestawu baterii li-ion: 1.1.Typ baterii: Li-ion lub równoważna, 1.2.Napięcie znamionowe modułu baterii w zakresie: 80V – 90V, 1.3.Minimalna moc znamionowa modułu baterii: 2kW, 1.4.Gabaryty maksymalne zewnętrzne obudowy pojedynczego modułu baterii uwzględniające autonomiczny system zarządzania: L480xW190xH390mm, 1.5.Waga maksymalna kompletnego modułu baterii z obudową gotowego do montażu na pojazd uwzględniająca autonomiczny system zarządzania: do 25kg, 1.6.Okres gwarancji: 5 lata i pojemność końcowa minimum 65% pojemności znamionowej, 1.7.Możliwość łączenia równoległego modułów (do 10 modułów) celem zwiększenia zasięgu pojazdu, 1.8.Minimalna konfiguracja modułów na pojazd: 2 połączone równolegle, 1.9.Minimalna konfiguracja modułów musi zapewniać prawidłową pracę silnika z odzyskiem energii o mocy znamionowej minimum 10kW, 1.10.Moduł baterii powinien zawierać łącza zapewniające bezpieczny (rekomendowany beznapięciowy) i szybki montaż do instalacji elektrycznej pojazdu: 1.10.1.Połączenie złącz moduł baterii-pojazd w sposób automatyczny (bez udziału operatora): 1.10.1.1.Gniazda połączone przewodami z modułem baterii, przymocowane do tylnej części konstrukcji modułu (od strony pojazdu), 1.10.1.2.Gniazda wyposażone w 2 terminale prądowe (minimalny prąd znamionowy 150A) oraz co najmniej 8 terminali sygnałowych (minimalny prąd znamionowy 2A), 1.10.1.3.Przewody stosowane w przemyśle samochodowym, dobrane przekrojowo do prądów znamionowych, minimalny przekrój przewodu 0.75mm2 dla terminali sygnałowych, 1.10.1.4.Wtyczki usytuowana na pojeździe i wyposażone analogicznie jak gniazda, 1.10.1.5.Złącze wyposażone w system kompensacji drgań, co najmniej +/- 1mm, 1.10.1.6.Złącze wyposażone w system pozycjonowania, 1.10.1.7.Oferta musi uwzględniać komplet: gniazda, wtyczki, obudowa modułu baterii z ręcznym uchwytem do wymiany i transportu, przewody łączące moduł baterii z gniazdem (gotowy do montażu na pojazd), 1.11.Moduł baterii zawiera autonomiczny system zarządzania współpracujący z pozostałymi modułami zapewniając optymalny zasobnik energii dla pojazdu w trakcie szybkiej wymiany modułów oraz eksploatacji, 1.12.Obsługa przy wyłączonej stacyjce urządzeń: klakson, światła awaryjne, światła pozycyjne, ogrzewanie kabiny, 1.13.Współpraca z prostownikiem pokładowym (od 3kW do 3,5kW), prostownikiem zewnętrznym (od 7kW do 8kW), systemem zintegrowanego wskaźnika pojazdu, sterownikiem napędu, 1.14.Minimalna sprawność prostowników: 90%, 1.15.Czas szybkiego ładowania do 80% w 1h dla zestawu baterii o mocy min. 8kW, 1.16.Komunikacja CANbus kompatybilna z CANopen, 1.17.Temperatura zewnętrzna eksploatacji pojazdu: od -25°C … +55°C 1.18.Temperatura użytkowania baterii w cyklu rozładowania: -20°C … +55°C, 1.19.Utrata pojemności załączonego zestawu baterii w temperaturze pokojowej: do 2% na dzień, 1.20.Stopień ochrony: minimum IP54 lub równoważny, z zabezpieczeniem przed zalaniem w trakcie eksploatacji pojazdu w komorze baterii, 1.21.Instrukcja techniczna zestawu w języku angielskim lub polskim, 1.22.Spełnienie wymagań dla montażu baterii na pojazdy kategorii N1 w tym CE, R10.05, UN38.3, R100.02. (koszty dla badań UN38.3, R100.02. załączyć do oferty). 1.23.Planowany model rekomendowanego prostownika pokładowego oraz szybkiego ładowania załączyć do oferty. Na wniosek oferenta dokumentacja konstrukcyjna dla zakładanych gabarytów modułu, schematu elektrycznego połączeń zostanie przekazana po podpisaniu oświadczenia o poufności - Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31434000-7 - Akumulatory litowe, 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R INNOMOTO.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zalacznik-opracowanie-li-ion

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!