Preloader image

Ogłoszenie OG-2334764
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10B/2018/OLSZ na dostawę/sprzedaż wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawę dystrybutorów dozujących wodę oraz stojaka na butle

Dane ogłoszenia
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10B/2018/OLSZ na dostawę/sprzedaż wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawę dystrybutorów dozujących wodę oraz stojaka na butle
Organizator CENTRUM MEDYCYNY PROFILAKTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poland
Publikacja 2018.09.17 00:00
Termin składania 2018.09.24 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Woda naturalna
Woda pitna
Identyfikator -
Opis 1. OFERTY oraz innego rodzaju KORESPONDENCJĘ (np. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form: drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: ddom.olszanska@cmp.krakow.pl, pisemnie (pocztą, kurierem lub osobiście) do siedziby Zamawiającego na adres: Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, oferty składane kurierem lub osobiście do sekretariatu projektu pok. 220 I p. czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową Wykonawcy, kopercie z napisem: „Oferta na dostawa/sprzedaż wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawę dystrybutorów dozujących wodę oraz stojaka na butle dla Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Bolesława Komorowskiego 12, w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o. o. ” NR postępowania 10B /2018/OLSZ 2. Wszelkiego rodzaju korespondencji ani ofert nie należy przekazywać na służbowe adresy e-mail Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega możliwość wzywania Wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnień , co do treści oferty jak i dokumentów. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa/sprzedaż wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawa dystrybutorów dozujących wodę oraz stojaka na butle dla Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w Krakowie, w obiekcie przy ul. Olszańska 5, w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 41100000-0 Woda naturalna 41110000-3 Woda pitna Wyłonienie realizatora zamówienia gdzie: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa/sprzedaż wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawa dystrybutorów dozujących wodę oraz stojaka na butle dla Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w Krakowie, w obiekcie przy ul. Olszańska 5, w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 41100000-0 Woda naturalna 41110000-3 Woda pitna
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. 6. Klauzula informacyjna ( Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
2. 5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).
3. 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego)
4. 3. Istotne postanowienia umowy - wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).
5. 2. Formularz ofertowy edytowalny (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
6. 2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
7. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).
8. Zapytanie ofertowe podpisane

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!