Preloader image

Ogłoszenie OG-2346582
Zapytanie ofertowe na dostawę zespołów składowych oprogramowania i osprzętu IT do obsługi Działu B+R

Dane ogłoszenia
Tytuł Zapytanie ofertowe na dostawę zespołów składowych oprogramowania i osprzętu IT do obsługi Działu B+R
Organizator "MALOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wojska Polskiego 114A, 16-400 Suwałki
Poland
Publikacja 2018.09.28 00:00
Termin składania 2018.10.29 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
Urządzenia komputerowe
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty lub kuriera na adres działalności Zmawiającego: MALOW Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki lub wysłać elektronicznie na adres karol.sawicki@malow.com.pl lub lech.krzesicki@malow.com.pl zgodnie z informacjami w punkcie Sposób przygotowania oferty Ostateczny termin składania oferty upływa dnia 29.10.2018 do godziny 12.00. W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem za termin złożenia uważa się termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zmawiającego. W przypadku ofert wysłanych elektronicznie za datę wpływu uznaje się datę wpływu e-maila na adres wskazany do kontaktów w sprawie zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania odesłane Wykonawcy. 1)Oferta aby została uznana za ważną pod kątem formalnym musi zawierać: Formularz ofertowy – Zał. nr 1, Oświadczenie o braku powiązań – Zał. nr 2, 2) Oferta może zostać przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznej a) Forma pisemna Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Oferta do zapytania ofertowego” b) Forma elektroniczna Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. 3)Ofertę należy złożyć na wzorze Formularza ofertowego stanowiącym Załącznika nr 1. Celem lepszego przedstawienia zakresu oferty możliwe jest dodatkowe przedstawienie oferty opisowej. 4)Wykonawcy przed złożeniem oferty mają obowiązek zapoznać się z treścią zapytania ofertowego 5)Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami 6)Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę) 7)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu 8)Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem Wykonawcy. 9)Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku pełnomocnictwa powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę 10)Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie 11)Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołów składowych tworzących prototyp wydajnej zautomatyzowanej technologii produkcji prefabrykowanych elementów z blach z zastosowaniem automatycznych linii rolujących pracujących w cyklu ciągłym Opis zakresu dostawy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów oprogramowania i osprzętu IT stanowiących wyposażenie Działu B+R Wymagane elementy oprogramowania i osprzętu IT podlegające zamówieniu, muszą posiadać określone jako minimalne wymagania (nie gorsze niż) parametry / funkcjonalności /cechy: 1.Zestaw komputerowy stanowisk badawczych i rozwojowych - 8 szt.: Laptop; 14", MattFHD IPS 12 GB DDR4 SSD512 HD 520 4G_LTE TPM FPR S.C. BLK Win10Pro+Win7Pro 20F90051pB 3Y NBD; 2. Specjalistyczne oprogramowanie –3 licencje: Oprogramowanie inżynierskie do tworzenia programów z funkcjonalnością SAFETY oraz diagnostyki sterowników programowalnych linii 300/400/1200/1500 oraz paneli operatorskich z funkcjonalnością Run-Time na komputerze PC. 3. Specjalistyczne oprogramowanie - zestaw narzędzi CAD do projektowania i profesjonalnego kreślenia zawierający narzędzia do rysowania i detalowania 3D/2D; okres licencji 3 lata - pakiet 10 licencji: Tworzenie elementów bryłowych, powierzchniowych i hybrydowych Możliwość przygotowania rozkrojów detali z blach powiązana z modelem 3D Możliwość wymiarowania w tym inteligentnego wymiarowania i opisywania. Tworzenie i edytowanie dokładnych rysunków 2D w oryginalnym formacie plików DWG zapewnia stabilność i kompatybilność podczas komunikacji z klientami i współpracownikami. Możliwość ułatwiania zadania dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz podręcznym narzędziom wbudowanym funkcjom. Możliwość projektowania w 3D przebiegu wiązek elektrycznych. Umożliwienie dostosowanie programu do indywidualnego sposobu pracy. Wbudowane zaawansowane narzędzia do tworzenia dokumentacji musza przekazywać rzeczywiste wymiary i szczegóły techniczne, które odzwierciedlają specyfikę danego projektu. Wbudowane standardowe kształty takie jak linie, wielokąty, luki, okręgi i elipsy, aby tworzyć proste lub złożone rysunki 2D. Możliwość obiektów. Zmiana istniejącej geometrii za pomocą takich poleceń jak rozciągnij, skala i obróć. Wbudowane polecenia tworzenia nowych obiektów, kopiowania, odsunięcia i lustra. Możliwość opisywania rysunków oraz ich uzupełnianie np. opisami tekstowymi, wymiarowaniami, kreskowaniami, Możliwość pracy z plikami w formacie *.DWG wraz z obsługą dynamicznych bloków, ukrywanie i izolowanie wybranych obiektów, obsługa przeźroczystości warstw, możliwość łączenia rysunków z plikami zewnętrznymi (np. jpg, pdf), czy automatyczne autouzupełnianie poleceń. Możliwość publikowania i drukowania. Możliwość tworzenia wieloarkuszowych plików DWF, DWFx i PDF. Oprogramowanie w wersji językowej polskiej (preferowane) lub angielskiej 4. Specjalistyczne oprogramowanie - oprogramowanie do sterowników - 1szt.: Oprogramowanie inżynierskie (do tworzenia programów obsługi sterowania) sterowników programowalnych CP1 (dedykowanych do sterowania systemami automatyzacji). 5. Specjalistyczne oprogramowanie -oprogramowanie do sterowników - 4 szt.: Oprogramowanie inżynierskie (do tworzenia programów obsługi sterowania) sterowników programowalnych CP/CJ, (dedykowany do sterowania napędami o zmiennej prędkości i położeniowego sprzężenia zwrotnego). Dostawę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, to jest MALOW Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki Wykonawca celem pełnego zapoznania się z warunkami powinien zapoznać się z dołączonym zapytaniem ofertowym Celem zamówienie jest wyłonienie dostawcy zespołów składowych oprogramowania i osprzętu IT do obsługi Działu B+R
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie_oprogramowanie_sprzęt_IT_Zał1Formularz ofertowy_Zał2Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!