Preloader image

Ogłoszenie OG-2346585
Zapytanie ofertowe na dostawę zespołów składowych wyposażenia technicznego Działu B+R

Dane ogłoszenia
Tytuł Zapytanie ofertowe na dostawę zespołów składowych wyposażenia technicznego Działu B+R
Organizator "MALOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wojska Polskiego 114A, 16-400 Suwałki
Poland
Publikacja 2018.09.28 00:00
Termin składania 2018.10.29 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty lub kuriera na adres działalności Zmawiającego: MALOW Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki lub wysłać elektronicznie na adres karol.sawicki@malow.com.pl lub lech.krzesicki@malow.com.pl zgodnie z informacjami w punkcie Sposób przygotowania oferty Ostateczny termin składania oferty upływa dnia 29.10.2018 do godziny 12.00. W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem za termin złożenia uważa się termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zmawiającego. W przypadku ofert wysłanych elektronicznie za datę wpływu uznaje się datę wpływu e-maila na adres wskazany do kontaktów w sprawie zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania odesłane Wykonawcy. 1)Oferta aby została uznana za ważną pod kątem formalnym musi zawierać: Formularz ofertowy – Zał. nr 1, Oświadczenie o braku powiązań – Zał. nr 2, 2) Oferta może zostać przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznej a) Forma pisemna Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Oferta do zapytania ofertowego” b) Forma elektroniczna Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. 3)Ofertę należy złożyć na wzorze Formularza ofertowego stanowiącym Załącznika nr 1. Celem lepszego przedstawienia zakresu oferty możliwe jest dodatkowe przedstawienie oferty opisowej. 4)Wykonawcy przed złożeniem oferty mają obowiązek zapoznać się z treścią zapytania ofertowego 5)Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami 6)Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę) 7)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu 8)Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem Wykonawcy. 9)Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku pełnomocnictwa powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę 10)Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie 11)Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia technicznego działu B+R, o następującej specyfikacji określonej jako minimalnie wymagane (nie gorsze niż) parametry/funkcjonalności/cechy Wymagane elementy wyposażenia technicznego podlegające zamówieniu: 1.Urządzenie wielofukncyjne: drukarka, kopiarka, skaner – wymagane parametry: Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni i kolorze do 22 str./min; Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni 6,8s, Rozdzielczość kopiowania (dpi) 600 x 600 ; Rozdzielczość drukowania (dpi) 1 800 (odpowiednik) x 600 dpi; Prędkość skanowania w czerni i kolorze Do 45 obrazów/min.; rozdzielczość skanowania (dpi) 600 x 600; 2.Monitor Interaktywny multimedialny – wymagane parametry: Przekątna ekranu: 55 "; Ekran dotykowy; Technologia podświetlania: Diody LED; Rozdzielczość: 3840 x 2160; Czas reakcji: 8 ms; Jasność: 350 cd/m² 3.Ekran projekcyjny elektryczny– wymagane parametry: Ekran projekcyjny elektryczny 220x165cm, 116''; Możliwe formaty obrazu 4:3, 16:9; Obsługa za pomocą pilota; Szerokość kasety: 245cm 4.Projektor – wymagane parametry: Lampa metalohalogenkowa; 3500 Ansi Lumen; Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD; Format: 16:9 ; Żywotność lampy 3000 h; Wejścia BNC, HDMI, VGA, S-Video, USB typu A, USB typu B; Wyjścia RJ45RJ45RJ45 - złącze LAN; Direct Power Off, Interaktywny, opcjonalny WLAN, Wbudowany głośnik 5.Kamera internetowa – wymagane parametry: Skype w jakości Full HD 1080p / Zdjęcia o rozdzielczości 15 megapikseli/ 6.Winda na projektor– wymagane parametry: Udźwig 9 kg, wysięg 35cm, Wysokość własna 16mm, wymiary 68x60cm Dostawę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, to jest MALOW Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki. Wykonawca celem pełnego zapoznania się z warunkami powinien zapoznać się z dołączonym zapytaniem ofertowym Celem zamówienie jest wyłonienie dostawcy zespołów składowych wyposażenia technicznego Działu B+R
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie_wyposażenie_techniczne_Zał1Formularz ofertowy_Zał2Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!