Preloader image

Ogłoszenie OG-2453934
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/OD/2019 NOCLEG I WYŻYWIENIE W RAMACH PROJEKTU "ODZYSKAĆ DZIECKO"

Dane ogłoszenia
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/OD/2019 NOCLEG I WYŻYWIENIE W RAMACH PROJEKTU "ODZYSKAĆ DZIECKO"
Organizator FUNDACJA DIALOG
Poland
Publikacja 2019.02.09 00:00
Termin składania 2019.02.18 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj -
Kategorie Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Usługi miejsc noclegowych oraz biur
Identyfikator -
Opis 1.Oferty należy składać w formie oryginału: a)za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl (skan oryginalnych dokumentów podpisanych przez osobę upoważnioną) b)w wersji papierowej pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do biura siedziby Lidera projektu ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok, czynnego w godz. 9:00-16:00) 2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 18 lutego 2019 r. do godz. 10:00. 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 4. Oferent jest zobowiązany do śledzenia zmian opublikowanych w Bazie Konkurencyjności dotyczących postępowania. Gdyby zmiana wpływała na złożoną ofertę Zamawiający dopuszcza możliwość wycofania złożonej oferty i złożenia nowej w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę. 6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) dla ok.36 uczestników projektu (2 grupy ok 18 osobowe x 3 spotkania x 3 dni) podczas szkolenia podstawowego z programu „Odzyskać Dziecko” w Białymstoku lub okolicach z możliwością dojazdu komunikacją miejską. Zapewnienie noclegu i wyżywienia w trakcie szkolenia podstawowego z programu Odzyskać Dziecko skierowanego do dwóch grup ok 18 osobowych pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu 7 powiatów województwa podlaskiego tj.( augustowski, hajnowski, kolneński, łomżyński, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski) w ramach projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO”
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zal. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Zał. 4 Zapytanie ofertowe
3. Zał.3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Zał. 1 Formularz ofertowy

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!